ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ชื่อผลงานวิจัย  
คำนำหน้าชื่อผู้วิจัย ชื่อ - นามสกุล  
รายชื่อคณะผู้วิจัย  
ปี พศ.  
คณะ/สาขา คณะ : สาขา :  
Abstact  
ประเภท งานวิจัย  
การตีพิมพ์