Bangkokthonburi Research document


   
คณะ : สาขา :
   
จำนวนงานวิจัยที่ค้นพบ : 25 เรื่อง
ปีการศึกษา
ชื่อเรื่อง
จำนวนผู้ชม
2565
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
2143
2565
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในวัด จังหวัดเพชรบูรณ์
304
2565
องค์ประกอบสำหรับการตัดสินใจเลือกที่พักแบบแคมปิ้ง จังหวัดนครนายก
309
2565
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนชาวมอญ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
31
2565
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีอภิปัญญาเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 2
34
2565
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความคงทนด้านการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับสมุดภาพตามแนวทฤษฎีประสาทวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3
35
2565
พฤติกรรมและทัศนคติด้านความเชื่อในการเช่าซื้อเครื่องรางประเภทกำไลหินมงคลของกลุ่มผู้หญิง ในกรุงเทพมหานคร
5
2565
การจัดทำบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอำเภอกระทุ่มล้ม จังหวัดนครปฐม
29
2565
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกพริกพันธุ์ดวงมณี
32
2565
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ใช้แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
35
2565
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำนาของเกษตรกร ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
36
2565
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
38
2565
การศึกษาพฤติกรรมและสภาพปัญหาการจัดทำบัญชีครัวเรือน ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
29
2565
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น หมวดธุรกิจเกษตร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29
2565
การวิเคราะห์คุณภาพสินทรัพย์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจการเงิน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30
2565
ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตลูกสุกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
25
2565
คุณภาพการให้บริการด้านบัญชีที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย
38
2565
การควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
40
2565
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร
29
2565
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจรณทักษะของนักศึกษาพยาบาลสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
29
2565
ผลของการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสะท้อนคิดต่อพฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล
29
2565
อุปสรรคและแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่อ้วนลงพุง.
30
2565
ซอล์ฟสกิล : ทักษะที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพพยาบาล
31
2565
ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการสร้างเสริมโภชนาการของผู้ดูแลและระดับภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน
32
2565
ผลการประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้เกมออนไลน์รายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ในสถานการณ์ COVID-19
33