Bangkokthonburi Research document


   
คณะ : สาขา :
   
จำนวนงานวิจัยที่ค้นพบ : 62 เรื่อง
ปีการศึกษา
ชื่อเรื่อง
จำนวนผู้ชม
2564
ประสิทธิผลการดำเนินกิจการสาธารณะของเทศบาลตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
166
2564
คุณลักษณะของไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับนักศึกษาระดับสูงด้านรัฐประศาสตร์
116
2564
ทิศทางของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของโลกาภิวัตน์
100
2564
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เปลี่ยนภาระเป็นพลัง ร่วมพัฒนาสังคม
110
2564
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังและควบคุม โรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร
106
2564
ความร่วมมือของผู้นำชุมชนในการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดในอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
105
2564
ประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
88
2564
แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
103
2564
การประเมินความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการเทศบาลตำบลในจังหวัดนครนายก
92
2564
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
102
2564
ปัจจัยความยากจนของเกษตรกรไทย : การบรรเลงนำไปสู่การบริหารพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของเกษตรกรไทย
91
2564
การพัฒนาทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและความรู้ความสามรถด้านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับบทอ่านเชิงวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1
123
2564
การเตรียมความพร้อมด้านคุณภาพการบริการในสถานการณ์ Covid- 19 สำหรับนักท่องเที่ยวของโรงแรมในอำเภอเมือจังหวัดกาญจนบุรี
121
2564
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา:เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
121
2564
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสตรี (ชุดผ้าไทย) ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
122
2564
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในวัดจังหวัดเพชรบูรณ์
115
2564
สร้างสรรค์บทเพลงชุมชนห้วยพลูเพื่อเสริมสร้างสามัคคี
104
2564
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่ม GEN-Y ต่อสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
103
2564
ลักษณะของบันเทิงคดีในสารคดีเรื่อง “นักเรียนไทยในเมืองเวียด” ของ ภาณุมาศ ภูมิถาวร
107
2564
การต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีที่สะท้อนผ่านภาพลักษณ์ใน “วันทอง2021”
103
2564
ภมร.ภาพสะท้อนปัญหาครอบครัว
99
2564
พุทธปรัชญาอริยสัจ4 ในพระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก
113
2564
การสร้างสรรค์เพลงกลองยาวพม่า จากเพลงพม่ากลองยาว โดยใช้กลวิธีแบบ YOP
98
2564
การศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังฤกษธุรกิจเพื่อการนำเสนองานสำหรับพนักงานสนับสนุนการขายในโครงการอบรมระยะสั้นในโครงการของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
108
2564
การวิเคราะห์ข้อสอบวิชาภาษาจีน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
130
2564
ศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนของนักศึกษาเอกอังกฤษปีที่ 3 จากการใช้ แบบฝึกการแปล
106
2564
การพัฒนาความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 เอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
156
2564
การใช้ภาพยนต์ประกอบการอภิปรายส่งเสริมความสามรถในการอ่านภาษาไทยการเขียนเชิงสร้างสรรค์และความคิดวิจารณญาน กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
91
2564
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะบัญชีในมุมมองของสำนักงานบัญชี กรณีศึกษา นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
111
2564
การบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal กับผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย
117
2564
การบริหารการจัดการที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
106
2564
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการสำนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
101
2564
ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดสมุทรสาคร
107
2564
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
99
2564
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
108
2564
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
124
2564
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรแบบอิสระและแบบรับจ้างเลี้ยงในจังหวัดมุกดาหาร
124
2564
ประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีในธุรกิจนำเข้าและส่งออกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย
101
2564
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจโรงแรม
105
2564
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
105
2564
ประสบการณ์การสอบประเมินทักษะทางคลินิก ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 ของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
278
2564
Becoming a Thai National Female Leader on a Successful Path: A Case Study of Major General Lady Asanee Saovapap
98
2564
นวัตกรรมแผ่นประคบเย็นสุดแจ๋วเพื่อลดความเจ็บปวด ในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูก
99
2564
สมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
98
2564
ผลของการฝึกสมาธิบำบัดแบบ SKT2 ร่วมกับการให้ความรู้ในการควบคุมอาหารต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
95
2564
ผู้คลอดที่มีอาการชักจากภาวะครรภ์เป็นพิษ: บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม
105
2564
การพัฒนาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนส้มโอ : กรณีศึกษาเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม.
87
2564
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
87
2564
86
2564
การรับรู้ความเสี่ยง ความรุนแรงของโรค ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพ มหานคร
86
2564
นวัตกรรมถุงมือประคบร้อนประคบเย็น
84
2564
การศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
121
2564
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การต่อเติมภาพด้วยลายเส้น
99
2564
พัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบ มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
110
2564
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษา คณิตศาสตร์
107
2564
การพัฒนาการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง
108
2564
ผลของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานที่มีต่อ พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย
114
2564
การศึกษาความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
105
2564
การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
145
2564
ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
115
2564
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการวิชาชีพครูใสถานการณ์ COVID-19 ของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
184
2564
บทบาทของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19
109