Bangkokthonburi Research document


   
คณะ : สาขา :
   
จำนวนงานวิจัยที่ค้นพบ : 40 เรื่อง
ปีการศึกษา
ชื่อเรื่อง
จำนวนผู้ชม
2564
การพัฒนาทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและความรู้ความสามรถด้านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับบทอ่านเชิงวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1
29
2564
การเตรียมความพร้อมด้านคุณภาพการบริการในสถานการณ์ Covid- 19 สำหรับนักท่องเที่ยวของโรงแรมในอำเภอเมือจังหวัดกาญจนบุรี
28
2564
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา:เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
24
2564
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสตรี (ชุดผ้าไทย) ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
21
2564
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในวัดจังหวัดเพชรบูรณ์
23
2564
สร้างสรรค์บทเพลงชุมชนห้วยพลูเพื่อเสริมสร้างสามัคคี
20
2564
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่ม GEN-Y ต่อสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
15
2564
ลักษณะของบันเทิงคดีในสารคดีเรื่อง “นักเรียนไทยในเมืองเวียด” ของ ภาณุมาศ ภูมิถาวร
18
2564
การต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีที่สะท้อนผ่านภาพลักษณ์ใน “วันทอง2021”
18
2564
ภมร.ภาพสะท้อนปัญหาครอบครัว
17
2564
พุทธปรัชญาอริยสัจ4 ในพระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก
18
2564
การสร้างสรรค์เพลงกลองยาวพม่า จากเพลงพม่ากลองยาว โดยใช้กลวิธีแบบ YOP
15
2564
การศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังฤกษธุรกิจเพื่อการนำเสนองานสำหรับพนักงานสนับสนุนการขายในโครงการอบรมระยะสั้นในโครงการของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
21
2564
การวิเคราะห์ข้อสอบวิชาภาษาจีน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
15
2564
ศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนของนักศึกษาเอกอังกฤษปีที่ 3 จากการใช้ แบบฝึกการแปล
13
2564
การพัฒนาความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 เอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
21
2564
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะบัญชีในมุมมองของสำนักงานบัญชี กรณีศึกษา นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
17
2564
การบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal กับผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย
19
2564
การบริหารการจัดการที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
18
2564
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการสำนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
15
2564
ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดสมุทรสาคร
14
2564
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15
2564
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
14
2564
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
11
2564
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรแบบอิสระและแบบรับจ้างเลี้ยงในจังหวัดมุกดาหาร
11
2564
ประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีในธุรกิจนำเข้าและส่งออกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย
13
2564
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจโรงแรม
16
2564
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16
2564
ประสบการณ์การสอบประเมินทักษะทางคลินิก ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 ของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
159
2564
การศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
25
2564
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การต่อเติมภาพด้วยลายเส้น
15
2564
พัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบ มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
24
2564
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษา คณิตศาสตร์
15
2564
การพัฒนาการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง
24
2564
ผลของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานที่มีต่อ พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย
25
2564
การศึกษาความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
21
2564
การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
22
2564
ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
18
2564
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการวิชาชีพครูใสถานการณ์ COVID-19 ของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
24
2564
บทบาทของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19
13