Bangkokthonburi Research document


   
คณะ : สาขา :
   
จำนวนงานวิจัยที่ค้นพบ : 13 เรื่อง
ปีการศึกษา
ชื่อเรื่อง
จำนวนผู้ชม
2566
ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยววัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทย
3182
2566
การบริหารสินทรัพย์ที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไร กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
53
2566
ศึกษาความสัมพันธ์อัตราส่วนทางการเงินและความสามารถในการทำกำไรต่อมูลค่าทางการตลาดของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
254
2566
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์ต่อมูลค่าทางการตลาด ของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2023
252
2566
ประสิทธิภาพการทำกำไรกับนโยบายเงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
156
2566
การสำรวจความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนวัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
158
2566
อิทธิพลของประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารที่มีผลต่อผลการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
56
2566
การสื่อสารการตลาดออนไลน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ
48
2566
นวัตกรรมการบริการของโรงแรมเชิงสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวสูงวัยชาวไทยในกรุงเทพมหานคร
154
2566
คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจกลับมาใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
557
2566
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีและผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร
247
2566
ทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร
150
2566
การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร
351