Bangkokthonburi Research document


   
คณะ : สาขา :
   
จำนวนงานวิจัยที่ค้นพบ : 275 เรื่อง
ปีการศึกษา
ชื่อเรื่อง
จำนวนผู้ชม
2563
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค New Normal มาใช้ในการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา
150
2563
การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาตะกร้อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
29
2563
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะจิตใจของนักกีฬากอล์ฟอาชีพหญิงด้วยวิธีเทคนิคจิตวิทยาการกีฬา จังหวัดขอนแก่น
36
2563
การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนาม ไบร์ท & เบรฟ ฟุตซอลคลับ
34
2563
การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิตหอยลายปรุงรสบรรจุกระป๋อง กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง ในจังหวัดสงขลา
30
2563
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนในการปลูกผักปลอดสารพิษกับการผลิตโดยใช้สารเคมี ของเกษตรกรผู้ผลิต จังหวัดนครปฐม
51
2563
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนในการปลูกผักปลอดสารพิษกับการผลิตโดยใช้สารเคมี ของเกษตรกรผู้ผลิต จังหวัดนครปฐม
31
2563
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ฮานาบิชิ อิเลคทริค คอร์ปอเรชั่น จากัด
32
2563
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จากัด
31
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเบเกอรี่ร้าน au bon pain สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
35
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าร้านนนท์เบเกอรี่ จังหวัดนนทบุรี
26
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
41
2563
การบริหารจัดการคุณภาพการบริการโรงแรมขนาดเล็กที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
29
2563
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าไส้กรอก กรณีศึกษา: คลังสินค้า ลูกชิ้น - ไส้กรอก บริษัทอาหารเบทเทอร์ จากัด
32
2563
การพัฒนาระบบบริหารงานการจัดซื้อและงานผลิตสินค้า เพื่อจัดส่งสินค้ารายย่อย
26
2563
การพัฒนาระบบบริหารงานการจัดซื้อและงานผลิตสินค้า เพื่อจัดส่งสินค้ารายย่อย
25
2563
การพัฒนาระบบบริหารจัดการฟิตเนส
31
2563
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารกองงานยานพาหนะ
25
2563
ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ในหน่วยงานภายใต้สังกัด กระทรวงพาณิชย์
36
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กรณีศึกษา : บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
38
2563
ผลกระทบของการกากับดูแลกิจการต่อผลการดาเนินงานของ บริษัทกลุ่มบริการ กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET50
26
2563
ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อความสาเร็จธุรกิจสปา ในเขตจังหวัดนนทบุรี
25
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อความพอใจกลับมาซื้อซ้าของลูกค้ากรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จากัด
37
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพของผู้บริโภควัย ทางานในกรุงเทพ
28
2563
ปัจจัยกลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (SME)
33
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 100)
24
2563
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-marketplace) และเทสโก้ โลตัส แอพพลิเคชัน (Tesco Lotus Application) ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)
26
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร ในประเทศไทย
22
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชน ในประเทศไทย
20
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพของหลักทรัพย์ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสั่งซื้อวัตถุมงคลของผู้บริโภคในประเทศไทย
27
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 100)
27
2563
ความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการการศึกษา ของโรงเรียน
28
2563
การศึกษาปัญหาการบริหารงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
26
2563
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่อง “การรีไซเคิลภายในสถานศึกษา”
30
2563
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
25
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ในช่องทางการจำหน่ายแบบใหม่ของประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
27
2563
การบริหารสินค้าคงคลัง โดย การลดปัญหาสินค้าไม่เคลื่อนไหว ของคลังสินค้า อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาบางบอน
24
2563
การปรับปรุงกระบวนคัดแยกสินค้า ของ โกดัง เคอรี่ สาขาบางนา – ตราด 54
29
2563
การปรับปรุงการจัดการบริหารคลังสินค้า(กรณีศึกษา บริษัท MS North star)
25
2563
การปรับปรุงระบบการขนส่ง(กรณีศึกษาบริษัท ไดนามิค โลจิสติกส์ จากัด)
53
2563
การปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินค้า ของบริษัทเอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ
39
2563
การรับรู้ของผู้สูงอายุที่มีต่อการทาการตลาดเพื่อสังคม
21
2563
การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการของบุคลากร บริษัท อาหารเบทเทอร์ จากัด
27
2563
การศึกษาพฤติกรรมเรื่อง การส่งงานไม่ตรงกาหนดของนักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2563 (กรณีศึกษารายวิชา BA 205 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ)
20
2563
การศึกษาพฤติกรรมกิจกรรมออนไลน์ของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)
21
2563
การวิเคราะห์คุณภาพกาไรของธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
22
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขันของสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ในจังหวัดนนทบุรี
39
2563
โมเดลสมการโครงสร้างการประเมินการตลาดเชิงสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อ ความภักดีของลูกค้า โครงการ ไมดิซไรม์ รามคาแหง
26
2563
อิทธิพลของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การซื้อสินค้า ในจังหวัดนครปฐม
28
2563
การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขต จังหวัดสมุทรปราการ
19
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถตัดอ้อยของเกษตรชาวไร่อ้อย กรณีศึกษา บริษัทผลิตน้าตาลในจังหวัดกาฬสินธุ์
17
2563
คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม
15
2563
ประสิทธิภาพการให้บริการของคณะจิตอาสาโรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
28
2563
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
45
2563
การประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
23
2563
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
29
2563
ทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
31
2563
ปัจจัยที่มีต่อความสัมฤทธิ์ผลในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
27
2563
ความเครียดของข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบังคับการตำรวจจราจร
33
2563
กระบวนการตรวจสอบทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
29
2563
ความคิดเห็นของพลเมืองแห่งการตื
30
2563
แนวคิดการจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรณีศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
26
2563
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักภาวนา 4 ขององค์การบริหาร ส่วนตาบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
24
2563
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของสานักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
24
2563
การจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาองค์การของศูนย์ดารงธรรม จังหวัดนครปฐม
30
2563
การจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาองค์การของศูนย์ดารงธรรม จังหวัดนครปฐม
24
2563
การทำงานเป็นทีมของพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตกรุงเทพมหานคร
34
2563
ประเมินประสิทธิภาพของนโยบายการจัดการขยะของเทศบาลเมือง จังหวัดมุกดาหาร
21
2563
การเตรียมความพร้อมในการนำพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างมาบังคับใช้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
26
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
26
2563
การประเมินผลนโยบายป้องกันอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดนครพนม
31
2563
ทัศนคติของนักศึกษาเกี
44
2563
บะขาม โมเดลกับการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
21
2563
การมีส่วนร่วมทางการของประชาชนในการเสนอการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างเอกชนกรณีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
27
2563
ความพึงพอใจของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ต่อการทำงาน ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
25
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์
22
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์
34
2563
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการบริหารงานพนักงานฝ่ายปกครอง กรณีศึกษา ผู้ใหญ่บ้านตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
22
2563
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของจังหวัดสมุทรสาคร
23
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
26
2563
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเหตุให้คืนเช็คของสานักหักบัญชี
25
2563
ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องในสัญญาซื้อขายและสัญญาเช่าซื้อ
24
2563
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตามสัญญาในความเสียหายต่อเนื่องอันเกิดจากความชารุดบกพร่องของผู้ประกอบธุรกิจอาคารชุด
25
2563
การศึกษาเปรียบเทียบการคานวณค่าศักย์บนผิวดินโดยใช้วิธีของมาตรฐาน BS 7430: 2011+A1:2015, วิธี The Boundary Element Method, และวิธี The Average Potential Method Comparative Study of Earth Surface Potential Calculation Using BS 7430:2011+A1:2015,The Boundary Element Method, and The Average Potential Method
26
2563
การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อไอน้้า
23
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จากัด สาขาหนองแขม
28
2563
การผลิตต้นกล้าพืชในเชิงเกษตร – อุตสาหกรรม : กรณีศึกษาการผลิตต้นกล้าเศรษฐีมีทรัพย์
42
2563
การผลิตต้นกล้าพืชในเชิงเกษตร – อุตสาหกรรม : กรณีศึกษาการผลิตต้นกล้าเศรษฐีมีทรัพย์
45
2563
กิจกรรมการลดต้นทุนชิ้นส่วนตัวถังและชิ้นส่วนภายนอกรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัทผลิตรถยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ
22
2563
การประหยัดปริมาณน้้าเย็นแอร์แฮนดริ่งยูนิต
23
2563
ศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้าน จังหวัดชุมพร
18
2563
การผลิตต้นกล้าพืชในเชิงเกษตร – อุตสาหกรรม : กรณีศึกษาการผลิตต้นกล้าแก้วสารพัดนึก
22
2563
การหาค่าต่่าสุดของการออกแบบกราวด์กริดของสถานีย่อยกระแสสลับโดยใช้ แมตแล็บ กรณีศึกษา : 2x1250 KVA TRANSFORMER,24 KV-416/240 V, DELTA-WYE GROUNDED, LOAD SUBSTATION ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
26
2563
การลดอัตราส่วนของเสียชิ้นส่วนรถยนต์ส่งออกต่างประเทศ กรณีศึกษา บริษัทผลิตรถยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ
31
2563
การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และทัศนคติด้าน สุขภาพของประชาชนในบริเวณพื้นที่สวนพุทธมณฑล
21
2563
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
21
2563
การพัฒนาสื่อออนไลน์ เรื่องโปรแกรมอินดีไซน์ ซีซี เบื้องต้น
22
2563
การพัฒนาสื่อออนไลน์ เรื่องโปรแกรมสเก็ตอัพโปร 7
28
2563
การจัดทา STOP MOTION ในโทรศัพท์มือถือ
28
2563
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การทาเทคนิคพิเศษ CG
34
2563
การพัฒนาเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 /PM10
18
2563
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สกุลเงินดิจิตอลบิทคอยน์
25
2563
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เรื่องอินเตอร์เน็ต เบื้องต้น
25
2563
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เรื่องโปรแกรมโฟโต้ช๊อป ซีซี เบื้องต้น
22
2563
การสร้างสื่อมัลติมีเดียเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเกม ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
23
2563
การสร้างสื่อมัลติมีเดียเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเกม ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
24
2563
การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องกระบวน การสังเคราะห์ด้วยแสง
34
2563
การศึกษาความพึงพอใจที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฮาน่าเซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
33
2563
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เรื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
23
2563
พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
26
2563
การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
22
2563
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เกมแอนิเมชัน เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย
29
2563
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความจริงกับความคิดสร้างสรรค์ในบทเพลงไทยของจงรัก จันทร์คณา : กรณีศึกษาจากหนังสือ ‘จงรัก จันทร์คณา เล่าเบื้องหลังเพลงดัง’
54
2563
ศึกษาองค์ประกอบของผ้าไหมลายแคนแก่นคูน:เอกลักษณ์ประจำจังหวัดขอนแก่น
70
2563
ภูมินามวัดอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
40
2563
กลยุทธ์ของโรงแรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่(New Normal)ย่านสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
54
2563
การพัฒนาทักษะการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการแปลของนักศึกษาชั้นปีที่3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
78
2563
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์จากการเขียนภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาชั้นปีที่สอง ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ(EFL) ในมหาวิทยาลัยไทย
41
2563
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ย่านเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
82
2563
การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทแอพพลิเคชั่นที่ส่งเสริมการท่องท่องเที่ยวนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
49
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินเลือกใช้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มประเภทคาเฟ่ของนักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวไทย กรณีศึกษา :จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
51
2563
การศึกษากลวิธีการสื่อสารในการสนทนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่1 ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
52
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของนักท่องเที่ยวชาวไทย
54
2563
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาในเขตเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงสถานการณ์โคโรน่าไวรัส
53
2563
พฤติกรรมผู้บริโภคในการสั่งอาหารและเครื่องดื่มแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
38
2563
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการร้านสปาของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
52
2563
ศึกษาแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
38
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาชาวจีนในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
46
2563
สภาพการปรับตัวของนักศึกษาจีน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
43
2563
ศึกษาความพึงพอใจด้านจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาจีนระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
53
2563
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
38
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มแบบคาเฟ่ของนักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวไทย กรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22
2563
การใช้ภาพยนตร์ประกอบการอภิปรายส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาไทยการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และความคิดวิจารณญาณ : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
23
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของนักท่องเที่ยวชาวไทย
26
2563
พฤติกรรมผู้บริโภคในการสั่งอาหารและเครื่องดื่มแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
18
2563
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว เชิงศาสนาในเขตเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงสถานการณ์โคโรน่าไวรัส
18
2563
ศึกษาความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างนักศึกษาจีนระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
19
2563
การรับรู้และการจัดการข่าวปลอมทางเฟซบุ๊กของ นศ. มกธ
56
2563
พฤติกรรมการรับฟังและความพึงพอใจต่อรายการวิทยุ ออนไลน์ประเภทพอดแคสต์ (Podcast) สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
43
2563
การบริหารจัดการสื่อโทรทัศน3ในยุคดิจิทัล
52
2563
การวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารของ รายการข่าวบนแฟนเพจโทรทัศน์
39
2563
ศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังที่มีต่อ “เทศกาลงานเด็กนิเทศ BTU ใหญ่แค่ไหนหัวใจต้องใหญ่กว่า ครั้งที่ 2”
45
2563
กลยุทธ์การปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในยุคดิจิทัล
40
2563
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของสตรีที่ปรากฏในวรรณกรรม ของ ฟิลิปปา เกรเกอรี่: กรณีศึกษา นวนิยายอิงประวัติศาสตร์แปล เรื่อง สงคราม อำนาจ ราชบัลลังก์
53
2563
แนวทางการบริหารจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤติโรคระบาดโควิด 19 เพื่อส่งเสริมการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย
39
2563
กลวิธีการสื่อสารในภาวะวิกฤติของการเรียนการสอน ในรายวิชา CA102 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
35
2563
โครงสร้างการเล่าเรื่องและการประกอบสร้างความหมาย ความรักต่างวัย ในภาพยนตร์ไทยเรื่อง ฮาร์ทบีท เสี่ยงนัก...รักมั้ยลุง
18
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารในฟู้ดปาร์ค กรณีศึกษาเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม
77
2563
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวแบบหว่านและแบบปักดำของเกษตรกร อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
74
2563
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทำฟาร์มโคนม ของสมาชิกรายย่อยสหกรณ์ อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
103
2563
ต้นทุนและผลตอบแทนของการแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้งเหยียด บ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอเมืองพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
82
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟในจังหวัดนครปฐม
93
2563
ต้นทุนและผลตอบแทนของการทำมะพร้าวแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
64
2563
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร
57
2563
การวิเคราะห์คุณภาพกำไรของธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
87
2563
การจัดการที่มีผลกระทบต่อกระวนการบริหารงานที่มีคุณภาพชองธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร
56
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์องค์กรและประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชนจำกัด
64
2563
อิทธิพลของงบกระแสเงินสดต่อสภาพคล่องและความมั่นคั่งสูงสุดของธุรกิจ กรณีศึกษา : กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
72
2563
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณลักษณะมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
72
2563
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะบัญชีในมุมมองของสำนักงานบัญชี กรณีศึกษา นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
69
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและอัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
59
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการถือหุ้นและนโยบายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
73
2563
การจัดการที่มีผลกระทบต่ออกระบวนการบริหารงานที่มีคุณภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต กทม
46
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์องค์กรและประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชนจำกัด
43
2563
การพัฒนารูปแบบการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
56
2563
การกำหนดระดับสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยของบัณฑิตพยาบาล
63
2563
คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
60
2563
ผลกระทบด้านจิตใจในผู้ป่วยวิกฤต: กลยุทธ์ในการจัดการ
57
2563
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
71
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ
52
2563
ลักษณะส่วนบุคคล การรับรู้ ทัศนคติ ของบุคลากร การสนับสนุนจากองค์กร ปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะพยาบาลศาสตร์สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) กลุ่ม1
45
2563
การประเมินผลโครงการวิจัยจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ : กรณีเยาวชนในสถานศึกษา
48
2563
การกำหนดระดับความไว้วางใจให้ปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลวิชาชีพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต: การศึกษาเบื้องต้นในประเทศไทย.
40
2563
ปัจจัยทํานายพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของผู้ดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ,
55
2563
บทบาทพยาบาลกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ในการรักษาเด็กโรคลมชักชนิดไม่ตอบสนองต่อการรักษา
83
2563
Lifestyle and Cultural Factors Related to Longevity Among Older Adults in the Northeast of Thailand
49
2563
Participatory management model of exercise activities among the elderly at a community level
76
2563
ประสบการณ์การสอบประเมินทักษะทางคลินิก ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 ของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
56
2563
ประสบการณ์การสอบประเมินทักษะทางคลินิกในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่2 ของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
25
2563
การหาตำแหน่งและขนาดของสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยของรถไฟฟ้าความเร็วสูงในประเทศไทย
19
2563
ผลของความละเอียดเถ้าชานอ้อยต่อค่ากำลังอัด ของดินซีเมนต์ผสมเถ้าชานอ้อย
31
2563
PERFORMANCE ANALYSIS AND THE RETURNS OF INVESTMENT OF SOLAR PV IN RESIDENTIAL SCALE: CASES OF THE INSTALLATION IN THAWIWATTHANA DISTRICT, BANGKOK
22
2563
การออกแบบสร้างเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ความถี่สูง
20
2563
การประยุกต์ใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
25
2563
การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยอัลกอริทึมของปลาวาฬ
24
2563
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการใช้งานระบบรถบัสไฟฟ้า
26
2563
ตำแหน่งตัวเก็บประจุที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบจำหน่ายแบบเรเดียล โดยใชอั้ลกอริทึมอาณานิคมผึ้งเทียม
27
2563
ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนยานพาหนะ
23
2563
การศึกษาเปรียบเทียบกาลังรับแรงดัดของดินลูกรังบดอัดปรับปรุงด้วยซีเมนต์เสริมกาลังด้วยจีโอกริด
21
2563
โครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อจุลินทรีย์ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับจังหวัด
62
2563
ประสิทธิภาพของเครื่องดักจับยุงแบบแสงไฟ UV ในพื้นที่คอกสัตว์ ตำบลครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
86
2563
การสำรวจยุงตัวเต็มวัยและลูกน้ำยุง ในโรงเรียนบ้านหนองโสน ตำบลโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
62
2563
พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน กรณีศึกษา : บ้านฝายพญานาค ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
64
2563
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
62
2563
การศึกษาองค์ประกอบและการจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
62
2563
การตรวจหารสารปรอทในเครื่องสำอางที่วางจำหน่าย ณ ตลาดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
53
2563
การตรวจหาสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณที่วางจำหน่ายใน ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
66
2563
ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
61
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวิตกับการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
56
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าตนเองกับภาวะความสมบูรณ์ทางด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
68
2563
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านชุมชนตำบลมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร
68
2563
ความรู้และพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยในครัวเรือนของชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร
63
2563
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน :กรณีศึกษาตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2563
59
2563
ผลของความเข้มข้นของกรดผสมในการอโนไดว์อลูมิเนียมอัลลอย
56
2563
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวาน ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
61
2563
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์และความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
58
2563
คุณภาพชีวิตของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
55
2563
การตรวจหาสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ ที่วางจาหน่ายในตาบลขามใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
15
2563
โครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อจุลินทรีย์ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล ขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด
15
2563
กระบวนการผลิตซอด้วง กรณีศึกษาช่างนพดล ไทรวิมาน
43
2563
“สายธาร” การสร้างสรรค์เพลงจากทานองเต้ยอีสาน สาหรับการเดี่ยวแซกโซโฟนร่วมกับเปียโน
26
2563
งานสร้างสรรค์ทางดนตรี: “มโนมยา”การสร้างสรรค์บทเพลงบรรเลงร่วมสมัย
30
2563
งานสร้างสรรค์ทางดนตรี: ดนตรีพรรณนา “จักรวาล” สำหรับบรรเลงด้วยวงทรอมโบนควอร์เท็ตและวงสตริงคอมโบ
24
2563
การประพันธ์บทเพลง “เล่นสงกรานต์” เพื่อบรรเลงด้วยวงดนตรีเครื่องประสมไทยตะวันตก
32
2563
งานสร้างสรรค์ทางดนตรี: เพลงล่องแม่ปิงสาหรับบรรเลงด้วยวงวินควอเตท
25
2563
การบริหารกิจกรรมดนตรีในสถานการณ์โควิด-19
21
2563
การพัฒนาคู่มือการใช้โปรแกรม Nuendo เพื่อการสร้างเสียงสำหรับสื่อผสม
30
2563
การสร้างสรรค์บทเพลง”โหมโรงกรุงเทพธนบุรี” สำหรับวงมโหรี Composing the “Bangkokthonburi Overture” for Mahori Ensemble
11
2563
การสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
9
2563
การพัฒนาดัชนีวัดความเป็นผู้นำด้านกีฬาในประเทศไทย The Development of the Leader Scale for Sport indicators in Thailand.
24
2563
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะกีฬายิมนาสติก ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
24
2563
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์วิชาทักษะกีฬา
26
2563
ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอลคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
24
2563
ผลของการฝึกวิ่งรูปแบบตัว Z และรูปแบบตัว S ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอลอคาเดมี่สโมสรธนบุรีฟอเรสต์
31
2563
การประเมินสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาหญิงทันตแพทย์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
40
2563
สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
23
2563
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาการพัฒนาการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
107
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
67
2563
ผลของการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเองของนักเรียน
87
2563
ผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบกลุ่มที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
57
2563
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย
61
2563
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาตารางสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
96
2563
การจัดกิจกรรมกลางแจ้งประกอบอุปกรณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
64
2563
ผลของการใช้กิจกรรมการเล่านิทานที่มีต่อการส่งเสริมความมีวินัยของเด็กปฐมวัย
68
2563
การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงโยคะที่มีต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย
73
2563
การจัดกิจกรรมกลางแจ้งประกอบอุปกรณ์ที่มีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย
71
2563
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาปฐมวัย
53
2563
ผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานแบบกลุ่มที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
74
2563
ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็ก จังหวัดนนทบุรี
57
2563
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal มาใช้ในการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา
71
2563
การพัฒนาโมบายเลิร์นนิง เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
65
2563
ความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ามกลางการระบาด ของไวรัสโควิด-19
66
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาของกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือและกลุ่มกรุงธนใต้
64
2563
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
76
2563
ปัจจัยการบริหารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของครูในสถานศึกษาเด็กเล็ก เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
65
2563
กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย
50
2563
การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครปฐม เขต 2
51
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรสงคราม
72
2563
แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร
83
2563
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการบริหารการศึกษาที่มีต่อคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 4.0
82
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของครูในการปฏิบัติงานกับปัจจัยค้ำจูนในการทำงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
66
2563
ผลของการใช้กิจกรรมการเล่นที่มีต่อพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย
62
2563
ภาวะผู้นําของผู้บริหารต่อความท้อแท้ในการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบลอินทขลิ อําเภอแม่แตง เชียงใหม่
80
2563
การนิเทศออนไลน์ในโรงเรียนเครือข่ายที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
57
2563
รูปแบบการสอนภาษาไทยโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
55
2563
การสร้างสื่อแอนิเมชัน 3D เรื่อง ไวรัสโควิด 19 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
65
2563
สมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
78
2563
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
52
2563
การพัฒนาเลิร์นนิงออปเจ็กต์ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
62
2563
การพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรม การอ่านนิทานร่วมกัน
69
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สัมพันธ์ของผู้บริหาร กับการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
37
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สัมพันธ์ของผู้บริหาร กับการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
60
2563
การเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาตามแนวคิดแบบร่วมมือกัน
42
2563
การสร้างสรรค์วัสดุเหลือใช้ประเภทพลาสติกสู่งานศิลปะ ในกรณีศึกษาชุมชนสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์
39
2563
ผสานการรับรู้
29
2563
การเพาะแยกเชื้อและการเพิ่มจำนวนไวรัสเป็ดเทมบูซูในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดต่างๆ
35
2563
ฤทธิ์การกาจัดสารประกอบออกซิเจนไม่คงตัวของเจลที่มีสารสกัดเฟิร์น
32
2563
ความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ามกลางการระบาด ของไวรัสโควิด-19
99
2563
ความแม่นยาของนาฬิกาอัจฉริยะในการทดสอบความสามารถการใช้ ออกซิเจนสูงสุดของนักวิ่งระยะไกล
24
2563
การศึกษาเปรียบเทียบกาลังรับแรงดัดของทรายบดอัด ปรับปรุงด้วยซีเมนต์เสริมกาลังด้วยจีโอกริด
23
2563
การศึกษาและประยุกต์ใช้สมการความสัมพันธ์อากาศของโรงเพาะเห็ดนางฟ้า ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
23
2563
ค่ากำลังอัดแบบแช่น้ำและไม่แช่น้ำของดินเหนียวอ่อนปากแม่น้ำ ที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยซีเมนต์และเถ้าชานอ้อย
28
2563
ผลของค่ากาลังรับแรงอัดของดินเหนียวอ่อนที่ปรับปรุงคุณสมบัติ ด้วยซีเมนต์และเถ้าชานอ้อย
21
2563
ผลของค่าอัตราส่วน W/B ต่อค่าก้าลังอัดแบบไม่แช่น้าของดินเหนียวอ่อน ที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยซีเมนต์และเถ้าชานอ้อย
25