Bangkokthonburi Research document


   
คณะ : สาขา :
   
จำนวนงานวิจัยที่ค้นพบ : 24 เรื่อง
ปีการศึกษา
ชื่อเรื่อง
จำนวนผู้ชม
2562
แนวทางใหม่ของการจัดการความขัดแย้งในการระงับข้อพิพาทสัญญาทางปกครองศึกษาเฉพาะกรณี การกำหนดให้นำวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยกลางไกล่เกลี่ยมาใช้ในสัญญาทางปกครอง
80
2562
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
58
2562
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์และการป้องกัน
56
2562
ปัญหาในการทำสัญญาและภายหลักมีการเลิกสัญญาบางส่วน
56
2562
ปัญหาในการรับประกันสินค้า
57
2562
ปัญหาในการมอบอำนาจกระทำแทน
62
2562
ปัญหาการใช้สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันในการกู้ยืมและชำระหนี้
75
2562
ปัญหาการทำสัญญาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
56
2562
ปัญหาสิทธิของเจ้าหนี้ในแผนฟื้นฟูดิจการ
55
2562
ปัญหาในการทำพนัยกรรมร่วมกันของบุคคลหลายคนที่เป็นเจ้าของรวม
56
2562
ปัญหาหลักกำหมายรัฐธรรมนูญ
55
2562
วาทกรรมคำสอนของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) DHARMA TEACHING DISCOURSE OF PHRA PHROMMANGGALAJARAYA
54
2562
รูปแบบการสื่อสารของผู้นำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยในภาวะวิกฤติ
36
2562
การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนการทำนาข้าวของเกษตรกร เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุด
44
2562
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
52
2562
คุณภาพชีวิตการทำงานวิชาชีพที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและผดุงครรภ์โรงพยาบาลทุติยภูมิ
71
2562
ผลของการจัดโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการโดยใช้ภาพพลิกสองภาษา (ไทย เมียนมา) ต่อความรู้เรื่องอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงและพฤติกรรมการดูแลตนเองในหญิงตั้งครรภ์ชาวเมียนมาที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก Effects of a Nutrition Promoting Program by Using Bilingual Flipchart (Thai-Myanmar) on Knowledge of High Iron Foods and Self-care behavior among Myanmar Pregnant Women with Iron Deficiency Anemia
68
2562
HISTOLOGICAL STUDY OF NATURAL, BETA-AGONIST FREE, AND HYGIENIC PORK LIVERS
55
2562
COMPARISON OF PORK LIVER IN MICROSCOPIC ANATOMY: HEPATIC VASCULATURE AND ZONATION
58
2562
การพัฒนาซอล์ฟสกิลของนักศึกษาพยาบาล: การเรียนรู้จากเครือข่ายความร่วมมือประกันคุณภาพการศึกษา
55
2562
Lifestyle factors related to longevity among the older adults in the Northeast of Thailand
55
2562
The effectiveness of health promotion program of tai chi on improving balance and preventing falls among older people
60
2562
เพลงต้นน้ำโขง” ปรับปรุงจากเพลงพื้นบ้านอีสานเพื่อบรรเลงด้วยแซกโซโฟนและเปียโน “Ton-Nam-Khong” the Composition Derived from Isan Folk Song for Saxophone and Piano
57
2562
งานสร้างสรรค;ทางดนตรี: ทางเปลี่ยนเพลงน้ำตาแสงใต้สำหรับแสดงเดี่ยวทรอมโบนกับวง ทรอมโบนควอร;เท็ต” “A Creative Work: Variation on Namta-saeng-tai Song for Trombone and Trombone Ensemble”
54