Bangkokthonburi Research document


   
คณะ : สาขา :
   
จำนวนงานวิจัยที่ค้นพบ : 116 เรื่อง
ปีการศึกษา
ชื่อเรื่อง
จำนวนผู้ชม
2563
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค New Normal มาใช้ในการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา
82
2563
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความจริงกับความคิดสร้างสรรค์ในบทเพลงไทยของจงรัก จันทร์คณา : กรณีศึกษาจากหนังสือ ‘จงรัก จันทร์คณา เล่าเบื้องหลังเพลงดัง’
30
2563
ศึกษาองค์ประกอบของผ้าไหมลายแคนแก่นคูน:เอกลักษณ์ประจำจังหวัดขอนแก่น
25
2563
ภูมินามวัดอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
13
2563
กลยุทธ์ของโรงแรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่(New Normal)ย่านสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
23
2563
การพัฒนาทักษะการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการแปลของนักศึกษาชั้นปีที่3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
19
2563
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์จากการเขียนภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาชั้นปีที่สอง ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ(EFL) ในมหาวิทยาลัยไทย
17
2563
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ย่านเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
22
2563
การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทแอพพลิเคชั่นที่ส่งเสริมการท่องท่องเที่ยวนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
24
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินเลือกใช้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มประเภทคาเฟ่ของนักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวไทย กรณีศึกษา :จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22
2563
การศึกษากลวิธีการสื่อสารในการสนทนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่1 ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
19
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของนักท่องเที่ยวชาวไทย
22
2563
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาในเขตเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงสถานการณ์โคโรน่าไวรัส
19
2563
พฤติกรรมผู้บริโภคในการสั่งอาหารและเครื่องดื่มแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
14
2563
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการร้านสปาของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17
2563
ศึกษาแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
12
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาชาวจีนในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
16
2563
สภาพการปรับตัวของนักศึกษาจีน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
11
2563
ศึกษาความพึงพอใจด้านจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาจีนระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
15
2563
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
14
2563
การรับรู้และการจัดการข่าวปลอมทางเฟซบุ๊กของ นศ. มกธ
14
2563
พฤติกรรมการรับฟังและความพึงพอใจต่อรายการวิทยุ ออนไลน์ประเภทพอดแคสต์ (Podcast) สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
15
2563
การบริหารจัดการสื่อโทรทัศน3ในยุคดิจิทัล
18
2563
การวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารของ รายการข่าวบนแฟนเพจโทรทัศน์
13
2563
ศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังที่มีต่อ “เทศกาลงานเด็กนิเทศ BTU ใหญ่แค่ไหนหัวใจต้องใหญ่กว่า ครั้งที่ 2”
16
2563
กลยุทธ์การปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในยุคดิจิทัล
13
2563
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของสตรีที่ปรากฏในวรรณกรรม ของ ฟิลิปปา เกรเกอรี่: กรณีศึกษา นวนิยายอิงประวัติศาสตร์แปล เรื่อง สงคราม อำนาจ ราชบัลลังก์
10
2563
แนวทางการบริหารจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤติโรคระบาดโควิด 19 เพื่อส่งเสริมการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย
14
2563
กลวิธีการสื่อสารในภาวะวิกฤติของการเรียนการสอน ในรายวิชา CA102 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
13
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารในฟู้ดปาร์ค กรณีศึกษาเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม
38
2563
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวแบบหว่านและแบบปักดำของเกษตรกร อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
48
2563
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทำฟาร์มโคนม ของสมาชิกรายย่อยสหกรณ์ อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
42
2563
ต้นทุนและผลตอบแทนของการแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้งเหยียด บ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอเมืองพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
43
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟในจังหวัดนครปฐม
45
2563
ต้นทุนและผลตอบแทนของการทำมะพร้าวแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
39
2563
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร
34
2563
การวิเคราะห์คุณภาพกำไรของธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
43
2563
การจัดการที่มีผลกระทบต่อกระวนการบริหารงานที่มีคุณภาพชองธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร
28
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์องค์กรและประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชนจำกัด
43
2563
อิทธิพลของงบกระแสเงินสดต่อสภาพคล่องและความมั่นคั่งสูงสุดของธุรกิจ กรณีศึกษา : กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
44
2563
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณลักษณะมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
46
2563
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะบัญชีในมุมมองของสำนักงานบัญชี กรณีศึกษา นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
30
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและอัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
34
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการถือหุ้นและนโยบายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
33
2563
การจัดการที่มีผลกระทบต่ออกระบวนการบริหารงานที่มีคุณภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต กทม
19
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์องค์กรและประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชนจำกัด
16
2563
การพัฒนารูปแบบการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
28
2563
การกำหนดระดับสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยของบัณฑิตพยาบาล
26
2563
คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
27
2563
ผลกระทบด้านจิตใจในผู้ป่วยวิกฤต: กลยุทธ์ในการจัดการ
29
2563
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
29
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ
26
2563
ลักษณะส่วนบุคคล การรับรู้ ทัศนคติ ของบุคลากร การสนับสนุนจากองค์กร ปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะพยาบาลศาสตร์สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) กลุ่ม1
26
2563
การประเมินผลโครงการวิจัยจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ : กรณีเยาวชนในสถานศึกษา
27
2563
การกำหนดระดับความไว้วางใจให้ปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลวิชาชีพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต: การศึกษาเบื้องต้นในประเทศไทย.
22
2563
ปัจจัยทํานายพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของผู้ดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ,
27
2563
บทบาทพยาบาลกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ในการรักษาเด็กโรคลมชักชนิดไม่ตอบสนองต่อการรักษา
24
2563
Lifestyle and Cultural Factors Related to Longevity Among Older Adults in the Northeast of Thailand
24
2563
Participatory management model of exercise activities among the elderly at a community level
24
2563
ประสบการณ์การสอบประเมินทักษะทางคลินิก ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 ของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
20
2563
โครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อจุลินทรีย์ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับจังหวัด
31
2563
ประสิทธิภาพของเครื่องดักจับยุงแบบแสงไฟ UV ในพื้นที่คอกสัตว์ ตำบลครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
38
2563
การสำรวจยุงตัวเต็มวัยและลูกน้ำยุง ในโรงเรียนบ้านหนองโสน ตำบลโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
33
2563
พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน กรณีศึกษา : บ้านฝายพญานาค ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
35
2563
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
25
2563
การศึกษาองค์ประกอบและการจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
33
2563
การตรวจหารสารปรอทในเครื่องสำอางที่วางจำหน่าย ณ ตลาดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
33
2563
การตรวจหาสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณที่วางจำหน่ายใน ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
31
2563
ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
41
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวิตกับการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
33
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าตนเองกับภาวะความสมบูรณ์ทางด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
42
2563
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านชุมชนตำบลมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร
29
2563
ความรู้และพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยในครัวเรือนของชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร
33
2563
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน :กรณีศึกษาตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2563
38
2563
ผลของความเข้มข้นของกรดผสมในการอโนไดว์อลูมิเนียมอัลลอย
29
2563
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวาน ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
40
2563
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์และความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
36
2563
คุณภาพชีวิตของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
35
2563
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาการพัฒนาการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
64
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
43
2563
ผลของการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเองของนักเรียน
59
2563
ผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบกลุ่มที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
37
2563
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย
41
2563
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาตารางสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
44
2563
การจัดกิจกรรมกลางแจ้งประกอบอุปกรณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
44
2563
ผลของการใช้กิจกรรมการเล่านิทานที่มีต่อการส่งเสริมความมีวินัยของเด็กปฐมวัย
43
2563
การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงโยคะที่มีต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย
43
2563
การจัดกิจกรรมกลางแจ้งประกอบอุปกรณ์ที่มีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย
37
2563
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาปฐมวัย
35
2563
ผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานแบบกลุ่มที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
36
2563
ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็ก จังหวัดนนทบุรี
36
2563
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal มาใช้ในการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา
36
2563
การพัฒนาโมบายเลิร์นนิง เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
41
2563
ความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ามกลางการระบาด ของไวรัสโควิด-19
41
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาของกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือและกลุ่มกรุงธนใต้
32
2563
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
32
2563
ปัจจัยการบริหารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของครูในสถานศึกษาเด็กเล็ก เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
35
2563
กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย
33
2563
การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครปฐม เขต 2
33
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรสงคราม
40
2563
แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร
37
2563
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการบริหารการศึกษาที่มีต่อคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 4.0
41
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของครูในการปฏิบัติงานกับปัจจัยค้ำจูนในการทำงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
39
2563
ผลของการใช้กิจกรรมการเล่นที่มีต่อพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย
38
2563
ภาวะผู้นําของผู้บริหารต่อความท้อแท้ในการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบลอินทขลิ อําเภอแม่แตง เชียงใหม่
36
2563
การนิเทศออนไลน์ในโรงเรียนเครือข่ายที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
35
2563
รูปแบบการสอนภาษาไทยโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
37
2563
การสร้างสื่อแอนิเมชัน 3D เรื่อง ไวรัสโควิด 19 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
42
2563
สมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
37
2563
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
30
2563
การพัฒนาเลิร์นนิงออปเจ็กต์ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
36
2563
การพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรม การอ่านนิทานร่วมกัน
35
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สัมพันธ์ของผู้บริหาร กับการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
16
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สัมพันธ์ของผู้บริหาร กับการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
27
2563
การเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาตามแนวคิดแบบร่วมมือกัน
15
2563
ความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ามกลางการระบาด ของไวรัสโควิด-19
71