Bangkokthonburi Research document


   
คณะ : สาขา :
   
จำนวนงานวิจัยที่ค้นพบ : 18 เรื่อง
ปีการศึกษา
ชื่อเรื่อง
จำนวนผู้ชม
2560
การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของทายาทแรงงานข้ามชาติ
233
2560
รูปแบบการจัดบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลวังตะกู จังหวัดนครปฐม
197
2560
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ :กรณีศึกษาปัจจัยเชิงลึกบ้านคลองโยง หมู่ที่ 1
209
2560
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สถานที่ขณะเกิดอาการ และบุคคลที่เห็นเหตุการณ์กับระยะเวลาการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบเฉียบพลัน
165
2560
การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของบัณฑิต : กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
176
2560
เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลหลังเข้าโครงการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมืออาชีพ
164
2560
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ระหว่างพยาบาลพี่เลี้ยงและนักศึกษาพยาบาล ที่ฝึกปฏิบัติบนคลินิก
166
2560
ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่เน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจต่อความตั้งใจ ในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ของนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย
159
2560
การบริหารความเสี่ยงในสถาบันการศึกษาพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร
167
2560
ภาวะสมองเสื่อม
183
2560
การจัดการที่มีผลกระทบต่อกระบวนการบริหารงานที่มีคุณภาพของสำนักงานบัญชีคุณภาพ ในประเทศไทย
39
2560
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานสมัยใหม่กับผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทย
37
2560
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
34
2560
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม
37
2560
อิทธิพลของจริยธรรมธุรกิจ และภาพลักษณ์ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
33
2560
ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการทอผ้าไหม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
34
2560
ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกผักบุ้ง : กรณีศึกษาตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
32
2560
ความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายเงินปันผลกับความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มหลักทรัพย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร
40