Bangkokthonburi Research document


   
คณะ : สาขา :
   
จำนวนงานวิจัยที่ค้นพบ : 69 เรื่อง
ปีการศึกษา
ชื่อเรื่อง
จำนวนผู้ชม
2563
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค New Normal มาใช้ในการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา
47
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารในฟู้ดปาร์ค กรณีศึกษาเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม
20
2563
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวแบบหว่านและแบบปักดำของเกษตรกร อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
29
2563
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทำฟาร์มโคนม ของสมาชิกรายย่อยสหกรณ์ อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
24
2563
ต้นทุนและผลตอบแทนของการแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้งเหยียด บ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอเมืองพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
26
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟในจังหวัดนครปฐม
29
2563
ต้นทุนและผลตอบแทนของการทำมะพร้าวแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
22
2563
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร
18
2563
การวิเคราะห์คุณภาพกำไรของธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
28
2563
การจัดการที่มีผลกระทบต่อกระวนการบริหารงานที่มีคุณภาพชองธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร
11
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์องค์กรและประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชนจำกัด
22
2563
อิทธิพลของงบกระแสเงินสดต่อสภาพคล่องและความมั่นคั่งสูงสุดของธุรกิจ กรณีศึกษา : กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20
2563
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณลักษณะมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
29
2563
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะบัญชีในมุมมองของสำนักงานบัญชี กรณีศึกษา นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
12
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและอัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการถือหุ้นและนโยบายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16
2563
โครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อจุลินทรีย์ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับจังหวัด
12
2563
ประสิทธิภาพของเครื่องดักจับยุงแบบแสงไฟ UV ในพื้นที่คอกสัตว์ ตำบลครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
16
2563
การสำรวจยุงตัวเต็มวัยและลูกน้ำยุง ในโรงเรียนบ้านหนองโสน ตำบลโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
10
2563
พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน กรณีศึกษา : บ้านฝายพญานาค ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
15
2563
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
7
2563
การศึกษาองค์ประกอบและการจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
12
2563
การตรวจหารสารปรอทในเครื่องสำอางที่วางจำหน่าย ณ ตลาดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
14
2563
การตรวจหาสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณที่วางจำหน่ายใน ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
14
2563
ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
18
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวิตกับการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
15
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าตนเองกับภาวะความสมบูรณ์ทางด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
18
2563
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านชุมชนตำบลมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร
8
2563
ความรู้และพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยในครัวเรือนของชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร
13
2563
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน :กรณีศึกษาตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2563
14
2563
ผลของความเข้มข้นของกรดผสมในการอโนไดว์อลูมิเนียมอัลลอย
11
2563
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวาน ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
17
2563
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์และความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
12
2563
คุณภาพชีวิตของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
14
2563
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาการพัฒนาการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
44
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
28
2563
ผลของการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเองของนักเรียน
33
2563
ผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบกลุ่มที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
23
2563
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย
26
2563
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาตารางสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
25
2563
การจัดกิจกรรมกลางแจ้งประกอบอุปกรณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
26
2563
ผลของการใช้กิจกรรมการเล่านิทานที่มีต่อการส่งเสริมความมีวินัยของเด็กปฐมวัย
29
2563
การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงโยคะที่มีต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย
22
2563
การจัดกิจกรรมกลางแจ้งประกอบอุปกรณ์ที่มีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย
19
2563
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาปฐมวัย
21
2563
ผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานแบบกลุ่มที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
20
2563
ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็ก จังหวัดนนทบุรี
21
2563
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal มาใช้ในการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา
23
2563
การพัฒนาโมบายเลิร์นนิง เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
15
2563
ความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ามกลางการระบาด ของไวรัสโควิด-19
16
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาของกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือและกลุ่มกรุงธนใต้
15
2563
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
18
2563
ปัจจัยการบริหารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของครูในสถานศึกษาเด็กเล็ก เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
17
2563
กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย
21
2563
การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครปฐม เขต 2
16
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรสงคราม
21
2563
แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร
20
2563
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการบริหารการศึกษาที่มีต่อคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 4.0
20
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของครูในการปฏิบัติงานกับปัจจัยค้ำจูนในการทำงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
17
2563
ผลของการใช้กิจกรรมการเล่นที่มีต่อพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย
22
2563
ภาวะผู้นําของผู้บริหารต่อความท้อแท้ในการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบลอินทขลิ อําเภอแม่แตง เชียงใหม่
17
2563
การนิเทศออนไลน์ในโรงเรียนเครือข่ายที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
22
2563
รูปแบบการสอนภาษาไทยโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
22
2563
การสร้างสื่อแอนิเมชัน 3D เรื่อง ไวรัสโควิด 19 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
24
2563
สมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
21
2563
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
14
2563
การพัฒนาเลิร์นนิงออปเจ็กต์ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
21
2563
การพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรม การอ่านนิทานร่วมกัน
17
2563
ความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ามกลางการระบาด ของไวรัสโควิด-19
33