Bangkokthonburi Research document


   
คณะ : สาขา :
   
จำนวนงานวิจัยที่ค้นพบ : 328 เรื่อง
ปีการศึกษา
ชื่อเรื่อง
จำนวนผู้ชม
2562
บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1 The Organizational Climate and Performance Behaviors of Teachers in Schools under Lumpang Primary Educational Service Area Office 1
142
2562
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของนักขายในธุรกิจออนไลน์
145
2562
ความสำเร็จในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบางหญ้าแพร่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
133
2562
ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีผลต่อปัจจัยการให้บริการของสำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
135
2562
การพัฒนาเว็บไซต์ร้าน Sea Za อาหารทะเลดองออนไลน์ The Development for Sea Za Online Pickled Seafood Shop.
105
2562
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นค้นหาที่อยู่ผู้รับบริการบน Google Maps กรณีศึกษา บ้านท่าวัด The Development of the application to search for the address of service recipients on Google Maps, a case study of Ban Tha Wat.
125
2562
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี A Study of Social Media Using Behavior of Business Administration Faculty Students Bangkok Thonburi University.
101
2562
การบริหารจัดการทีมฟุตบอลอาชีพ กรณีศึกษา สโมสรชลบุรี
126
2562
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของผู้เข้าชมการแข่งขัน กีฬาเจ็ตสกี “Jet Ski – World Cup 2019”
127
2562
The satisfaction of the runners in selecting the running shoe
131
2562
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าชมกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทย
115
2562
ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อบ้านและห้องชุดของสถาบันการเงิน แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
96
2562
คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน บริษัท เบเกอรี่ แหงหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร
89
2562
ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เทสโก้ โลตัส บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
111
2562
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) Motivation in the performance of employees Case study of Thai Wacoal Public Company Limited.
119
2562
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด Knowledge, Attitude and Safe Operation of Employees: A Case Study of Kito (Thailand) Company Limited
139
2562
พฤติกรรมลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าของร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสามแยกพระสมุทรเจดีย์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ Customer behavior in the purchase of products at convenience stores, Seven-Eleven Phra Samut Chedi Intersection Branch Pak Khlong Bang Pla Kot Subdistrict Phra Samut Chedi District Samut Prakarn Province
109
2562
พฤติกรรมที่มีต่อส่วนผสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ Behavior towards marketing ingredients in making online purchasing decisions In Phra Samut Chedi District Samut Prakarn
108
2562
ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศประจำทาง กรณีศึกษา สายตลาดบางปะแก้ว – ท่าน้ำพระสมุทรเจดีย์ (สาย ต.106)
101
2562
การบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเขต 3 กรุงเทพมหานคร
92
2562
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการของร้านสุขใจ จังหวัดนครปฐม
85
2562
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้บริโภคที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการเขตกรุงเทพมหานคร
79
2562
ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการทางการเงินผ่าน MobileBanking Application ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
78
2562
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าพักรีสอร์ทในจังหวัดสมุทรสาคร
78
2562
สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถาบันในเครือมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
83
2562
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเดอะไพรเว่อาวส์ จำกัด
79
2562
การพัฒนาฐานความรู้เชิงความหมายของภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน The development of semantic knowledge base in the language of website development for the hearing impairment
80
2562
การพัฒนาระบบการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ The development system of Food Delivery Application
90
2562
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Development of a room reservation system
88
2562
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารประจำเส้นทางกรุงเทพ-ชลบุรี (หมายเลขเดินรถ 38)
80
2562
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้รับบริการด้านการขนส่งโลจิสติกส์ของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
77
2562
การจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งด้วยเทคนิค SLP
83
2562
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหาร ที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติในกรุงเทพมหานคร
96
2562
การนำระบบ SAP เข้ามาใช้ในงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท ฮันออน ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด [The Implementation of SAP to Enhance Operational Efficiency: A Case Study of Hanon Systems (Thailand ) Co.,Ltd.]
98
2562
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น กรณีศึกษา บริษัท สยามเอาท์เลต จำกัด [Towards Performance Efficiency Enhancement by Using Kaizen Concept: Case study of The Siamoutlet Company Limited.]
97
2562
Leadership Styles and Job Performance Effectiveness of Autonomous Professionals Operating Line in private universities.
170
2562
ระบบการซ่อมรถยนต์ออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท รู้ใจ จำกัด
80
2562
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่อง "การรีไซเคิล"
85
2562
การพัฒนาชุดการสอน เรื่องหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
81
2562
ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย โครงการ พฤกษาวิวล์ศาลายา ในเครือบริษัทพฤกษาเรียล เอสเท จำกัด(มหาชน)อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ประเทศไทย
74
2562
การพัฒนาชุดการสอน เรืองหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
79
2562
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
77
2562
ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าธนาคาร ในการเลือกใช้บริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ในเขต จังหวัดนครปฐม
77
2562
การจัดการด้านการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟในร้านกาแฟสด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
79
2562
กระบวนการตัดสินใจของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ในการซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
80
2562
การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัทกลุ่มประเภทน้ำมันปาล์มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
86
2562
ความสัมพันธ์ของปัจจัยการกำกับดูแลกิจการกับผลการดำเนินงาน กรณีศึกษา บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
83
2562
กลยุทธ์ของธุรกิจบริการศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุของสถานประกอบการรัฐและสถานประกอบการเอกชนในภาคกลาง
78
2562
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับมูลค่ากิจการ กรณีศึกษา: บริษัทที่ให้บริการแครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
83
2562
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย
60
2562
รูปแบบการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการสั่งซื้อวัตถุมงคลบูชาของผู้บริโภคในประเทศไทย
67
2562
รูปแบบการประมาณประสิทธิภาพของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์
70
2562
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
61
2562
รูปแบบความสามารถทางการแข่งขันของสถานตรวจสภาพรถเอกชน(ตรอ.)ในประเทศไทย
62
2562
การบริหารความเสี่ยงและอันตรายของเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ จังหวัดนครสวรรค์
62
2562
ต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนปลูกผักบุ้งจีนปลอดสารพิษ :กรณีศึกษาชุมชนรินสวัสดิ์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
56
2562
กลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน เขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
68
2562
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติ กรณีศึกษาเกาะช้าง จังหวัดตราด
61
2562
การจัดการคุณภาพเชิงรวมตามความคิดเห็นของพนักงาน กรณีบรรษัทข้ามชาติ
66
2562
คุณภาพการบริการบริษัทนำเที่ยวประเทศจีนที่ส่งผล ต่อความไว้วางใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
61
2562
ความคาดหวังของคณาจารย์โรงเรียนอินทร์บุรีที่มีต่อคุณลักษณะแอพพลิเคชั่นดูแลช่วยเหลือนักเรียน The Teachers’ Expectation toward Students Aided Application Characteristic on Smart Phone; Case study Intraburi School
69
2562
อิทธิพลของกลยุทธ์ทางการตลาดและการจัดการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งกัน
65
2562
การบริหารการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
64
2562
บุพปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
66
2562
การบริหารการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
69
2562
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
65
2562
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (Organizational commitment of personnel Bangkok Thonburi University)
65
2562
Marketing communication in the pattern of social media for the real estate business: In the case study of Facebook
64
2562
Creating the brand image of Thai Life Insurance Company Limited Nonthaburi province in Thailand
69
2562
Satisfaction of tourists at Don Wai Floating Market Nakhon Pathom Province, Thailand
59
2562
The Development of Marketing Strategies: A Case Study of OTOP Products Maha Sarakham Province.
60
2562
แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพการบริการภายในตลาดสด
50
2562
ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ในตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
79
2562
การบริหารจัดการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
77
2562
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
78
2562
ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
73
2562
การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
76
2562
กลยุทธ์ในการลดปัญหาคอร์รัปชันภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
308
2562
การบริหารการพัฒนาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
79
2562
การบริหารความเสี่ยงและอันตรายของเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ จังหวัดนครสวรรค์
119
2562
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่าวนตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
63
2562
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อและการว่างงาน
60
2562
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการนำเข้าเพชรของประเทศไทย
69
2562
การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
77
2562
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับบริการงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
66
2562
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบล นาสีนวล อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร
70
2562
การกระจายอำนาจการดำเนินงานท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
73
2562
การประเมินระดับคุณภาพในสายตาของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลโพนทราย เมืองจังหวัดมุกดาหาร
62
2562
การพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโสก จังหวัดมุกดาหาร
63
2562
กระบวนการสร้างความผูกพันต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวดมุกดาหาร
71
2562
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และภาวะผู้นำของผู้บริหารเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ในความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
62
2562
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้บริการในด้านสาธารณสุข ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
68
2562
ประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองของบุคลากรในกลุ่มธุรกิจค้าส่งเครื่องสำอาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
72
2562
การบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองคาย จำกัด
70
2562
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานพัสดุของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
62
2562
ปัญหาการให้สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
58
2562
Proactive Service Delivery of the Old Age, Living Expenses : A Case Study of Paktor Subdistrict Administrative Organization, Paktor District,Rajburi Province
67
2562
People’s Participation in the Administration of Singha Subdistrict Administrative Organization Traiyoke District, Kanchanaburi Province Traiyoke District, Kanchanaburi Province
69
2562
Some mistakes in English Usage of Public Administration Students Studying at BTU
67
2562
Roles of Human Resource Managers is the Context of Globalization: A Case Study of Training and Development Domain
74
2562
Enhancing the Life Quality of the Elderly
70
2562
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานเขตทวีวัฒนา
73
2562
Roles of Human Resource Managers is the Context of Globalization: A Case Study of Training and Development Domain
65
2562
Some mistakes in English Usage of Public Administration Students Studying at BTU
62
2562
การจัดสรรอำนาจระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค กับท้องถิ่นในกระบวนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น :ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2540 พ.ศ 2550 และ พ.ศ 2560
62
2562
People’s Expectations of Public Services Provided by Khao-Din Subdistrict Administrative Organization, Bangpakong District, Chacherngsao Province
68
2562
Enhancing the Life Quality of the Elderly
63
2562
People’s Expectations of Public Services Provided by Khao-Din Subdistrict Administrative Organization, Bangpakong District, Chacherngsao Province
66
2562
Promotion of the Use of the Good Governance in Subdistrict Administrative Organizations, Manorom District, Chainat Province
70
2562
Promotion of the Use of the Good Governance in Subdistrict Administrative Organizations, Manorom District, Chainat Province
64
2562
People’s Participation in the Result – Based Management of Lansak Sub district Administrative Organization, Lansak District, Uthaithani Province
67
2562
Promotion of the Use of the Good Governance in Subdistrict Administrative Organizations, Manorom District, Chainat Province
61
2562
การศึกษาแนวทางการกำหนดโทษสำหรับนิติบุคคลในประมวลกฎหมายอาญา
60
2562
มาตราการทางกฎหมายว่าด้วยการบังครับให้มีและใช้ที่นั่งเด้กในรถโดยสารส่วนบุคคล
62
2562
ปัญหาทางทางกฎหมายในการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
58
2562
กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับกฎหมายอาญา
53
2562
ปัญหาการครอบครองที่ดินของบุคคลต่างด้าวในเขตแดนไทย
49
2562
ศึกษากรณีการทำนิติกรรมสัญญาทางอินเตอร์เน็ต
49
2562
ปัญหาในการโฆษณาแอบแฝงในการทำธุรกิจ
62
2562
ความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดแรงงานบังคับ
48
2562
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2
77
2562
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 2มิติ
66
2562
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เบื้องต้น
73
2562
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการปั้นโมเดลสามมิติ
83
2562
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจำลองเสมือน เรื่องอาณาจักรสิ่งมีชีวิต
64
2562
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เรื่องภาษาไพทอนเบื้องต้น
59
2562
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เรื่องโปรแกรมจัดการเสียง
69
2562
ศึกษาทักษะการใช้งาน Search Engine ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
70
2562
การสร้างสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่องแนะนามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในระดับปริญญาตรี
60
2562
กำรสร้ำงสื่อมัลติมีเดีย เรื่องอัคคีภัยใกล้ตัว
61
2562
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
61
2562
ระบบการลงเวลาเรียน กรณีศึกษาสถาบัน Robots & Science Robots & Science เพชรเกษม
71
2562
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ร่างกายของฉัน
68
2562
สื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในหัวข้อ“ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (SQL)
64
2562
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนการมีส่วนร่ามของประชาชน แรงสนับสนุนทางสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ บ้านศาลายา อำเภอพุทธณฑล จังหวัดนครปฐม
59
2562
การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และทัศนคติด้านสุขภาพของในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
55
2562
ผลทางไซโตจินิติของสารสกัดสาหร่ายทะเล (Ascophyllum nodosum) และสารสกัดสะเดา (Azadirachta indica) ในเซลล์รากหอม
59
2562
การดูดซับสีย้อมดิสเพิร์สและสีย้อมไดเร็กต์โดยใช้แกลบที่ผ่านการปรับสภาพ
64
2562
การดูดซับสีย้อมรีแอคทีฟและสีย้อมเบสิคโดยใช้แกลบที่ผ่านการปรับสภาพ
54
2562
วาทกรรมคำสอนของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) DHARMA TEACHING DISCOURSE OF PHRA PHROMMANGGALAJARAYA
154
2562
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวถนนคนเดินกาดกองต้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
60
2562
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
60
2562
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกมาท่องเที่ยวสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี
56
2562
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกตลาดทุ่งเกวียน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
66
2562
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา บริเวณถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงค์ กรุงเทพมหานคร
70
2562
กลยุทธ์การตลาดและการบริการเพื่อภาพลักษณ์ของธุรกิจรีสอร์ทในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
70
2562
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการร้านสปาของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
61
2562
รูปแบบทวารบาลในประเทศไทย: กรณีศึกษาวัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์
66
2562
โลกทัศน์เรื่องเงินในนวนิยาย “นิทานการเงิน” ของ ยังซิน แก้วชัยเจริญกิจ
64
2562
การพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
64
2562
การพัฒนาการเรียนการสอนโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเน้นงานปฏิบัติของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
62
2562
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
61
2562
การตัดสินใจเลือกที่พักในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษานักท่องเที่ยวที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
56
2562
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมเพื่อการท่องเที่ยวในอำเภอบางแสน จังหวัดชลบุรีของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่อาศัยอยู่ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
60
2562
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการโรงแรมซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอำเภอเมือง จังหวัดจันทรบุรี
58
2562
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรีสอร์ท ในเกาะช้าง จังหวัดตราด
63
2562
การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
55
2562
ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
60
2562
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาวครั้งที่ 2 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า
57
2562
ตัวละครสำคัญในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่อง บุพเพสันนิวาส ของ อรอมแพง การพินิจเชิงจิตวิทยา
62
2562
พัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้าโดยวิธีเน้นกระบวนการของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
58
2562
การพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
65
2562
ครุฑ : คุณลักษณะของผู้นำและอำนาจ
60
2562
การศึกษาคุณภาพบริการนวกแผนไทยในเขตพื้นที่ข้าวสาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
55
2562
พัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้าโดยวิธีเน้นกระบวนการของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
53
2562
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการร้านสปาของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคืรีขัรธ์
28
2562
รูปแบบการสื่อสารของผู้นำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยในภาวะวิกฤติ
145
2562
การปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล
65
2562
การสื่อสารวัฒนธรรมท้องถิ่นในโลกดิจิทัล ผ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณในรายการผีออนไลน์
31
2562
วัฒนธรรมกับการยอมรับความหลากหลายทางเพศในพื้นที่วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
27
2562
การเปลี่ยนผ่านด้านการจัดฉายภาพยนตร์จากระบบฟิล์มไปสาระบบดิจิทัลในประเทศไทย
27
2562
ความคาดหวังของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาหลักสูตรนิเทสศาสตร์บัณฑิต สาขาวิขานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
32
2562
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับฟังวิทยุผ่านระบบออนไลน์ของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
28
2562
การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนการทำนาข้าวของเกษตรกร เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุด
140
2562
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
181
2562
ทัศนคติของนักศึกษาปีที่ 4 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่มีต่อการบัญชีและการทำงานบัญชี
68
2562
ความรู้และทักษะวิชาชีพของนักบัญชีสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
52
2562
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีมาใช้ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร
56
2562
ผลกระทบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทสไทย
67
2562
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาการบัญชี ของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
60
2562
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกมะนาวอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสุมทรสาคร
57
2562
กลุ่มเป้าหมายในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
56
2562
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม สภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีครัวเรือน
57
2562
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
65
2562
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกร ตำบลตะเคียน อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
61
2562
ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรและอุตสาหกรรมอาหารและกลุ่มบริการ
63
2562
ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสัตว์ กรณีศึกษาโรงเรียนสัตว์ สัตวแพทย์ นนทบุรี ตลาดบางกระเบื้องเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท
65
2562
Development of Internal Control System in Accounting Offices in Rayong Province 10th BENJAMITRA Network National & International Conference.
74
2562
คุณภาพชีวิตการทำงานวิชาชีพที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและผดุงครรภ์โรงพยาบาลทุติยภูมิ
184
2562
ผลของการจัดโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการโดยใช้ภาพพลิกสองภาษา (ไทย เมียนมา) ต่อความรู้เรื่องอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงและพฤติกรรมการดูแลตนเองในหญิงตั้งครรภ์ชาวเมียนมาที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก Effects of a Nutrition Promoting Program by Using Bilingual Flipchart (Thai-Myanmar) on Knowledge of High Iron Foods and Self-care behavior among Myanmar Pregnant Women with Iron Deficiency Anemia
175
2562
HISTOLOGICAL STUDY OF NATURAL, BETA-AGONIST FREE, AND HYGIENIC PORK LIVERS
166
2562
COMPARISON OF PORK LIVER IN MICROSCOPIC ANATOMY: HEPATIC VASCULATURE AND ZONATION
176
2562
การพัฒนาซอล์ฟสกิลของนักศึกษาพยาบาล: การเรียนรู้จากเครือข่ายความร่วมมือประกันคุณภาพการศึกษา
170
2562
Lifestyle factors related to longevity among the older adults in the Northeast of Thailand
160
2562
The effectiveness of health promotion program of tai chi on improving balance and preventing falls among older people
178
2562
คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
27
2562
คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อการปฎิบัติงานตามมาตรฐานการปฎิบัติการพยาบาลและผดุงครรภ์โรงพยาบาลทุติยภูมิ
26
2562
คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
31
2562
การศึกษาเวลามาตรฐานที่ใช้ในการผลิตสายพาน (Belt) โดยใช้วิธีการศึกษาเวลา โดยตรงกรณีศึกษาบริษัททรานส์นอร์ม ซิสเต็ม.
61
2562
การจัดระบบการสลับใช้งานอุปกรณ์หลักกับสำรองในอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติก
59
2562
การทดลองปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้ดินกลุ่มลายน้ำทอง
62
2562
การทดลองปุ๋ยสำหรับบีโกเนียสายพันธ์ดาร์ทวาเดอเรียนา
60
2562
การลดต้นทุนการผลิตไอน้ำอุตสาหกรรมโรงงานผลิตยางรถยนต์
65
2562
การลดจำนวนของเสียแผนกเชื่อมในโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์
61
2562
การปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกและบรรจุกุ้งสด กรณ๊ศึกษษ : บริษัทบรรจุกุ้งสดในตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ. มหาชัย จ. สมุทรสาคร
59
2562
การออกแบบบ้านไม้ต้นทุนต่ำและประหยัดพลังงาน
61
2562
GUI สำหรับกำรพัฒนำซอฟท์แวร์ที่ใช้ในกำรออกแบบกรำวด์กริดของสถำนีย่อยกระแสสลับโดยใช้ แมตแล็บ กรณีศึกษำ: 24000-416/240 v,2500 kVA, Delta-Wye Grounded,Transformer Yard ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน
65
2562
GUI สำหรับกำรพัฒนำซอฟท์แวร์ที่ใช้ในกำรออกแบบกรำวด์กริดของสถำนีย่อยกระแสสลับโดยใช้ แมตแล็บ กรณีศึกษำ: 24000-416/240 v,2500 kVA, Delta-Wye Grounded,Transformer Yard ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน
58
2562
การจำลองเพื่อเปรียบเทียบผลของการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนรถยนต์ไฟฟ้า หลายประเภท
60
2562
การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะโดย ANFIS
58
2562
กลยุทธ์การจัดการพลังงานที่เหมาะสมสำหรับโรงงานขนาดใหญ่ในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลจากโหลดการใช้งานจริง
55
2562
การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมความถี่โหลดของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้ระบบอนุมานตรรกะศาสตร์คลุมเครือแบบปรับตัว
57
2562
การศึกษาผลกระทบของสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้าต่อเสถียรภาพระบบไฟฟ้า
57
2562
การออกแบบและประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) แจ้งเตือนระดับน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
60
2562
การเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์การพาความร้อนระหว่างแผ่นมีครีบ โดยการพุ่งชนของอากาศ
64
2562
การออกแบบและสร้างต้นแบบชุดชาร์ตโทรศัพท์มือถือโดยใช้เครื่องยนต์สเตอร์ลิงชนิดแกมมา
59
2562
การจำลองเพื่อศึกษาผลของการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าแทนเครื่องยนต์สันดาปภายในของรถกระบะ
60
2562
แบบจำลองพฤติกรรมของอากาศเมื่อไหลในท่อทรงสี่เหลี่ยม
64
2562
The Reducing of Regenerative Braking Loss of the Bangkok MRT by Using On-board Energy Storage
63
2562
การศึกษาการใช้พลังงานสำหรับการเคลื่อนที่ของรถบัสไฟฟ้า และขนาดของแบตเตอรี่ที่เหมาะสม
62
2562
การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยว ขนาด 80 W ด้วยวงจรชุกคอนเวอร์เตอร์
61
2562
การทำภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กรณีศึกษา พื้นที่ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
67
2562
ความเป็นไปได้ของการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนรถบัสไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน
59
2562
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ ทั่วไป 2 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
58
2562
การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้เครื่องล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ
60
2562
ประสิทธิภาพของการติดตามจุดไฟสูงสุดโดยใช้ SEPIC Converter บนระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
57
2562
ศึกษาวิเคราะห์ผลการติดตามการสำรวจระดับ การทรุดตัวของพื้นดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระหว่าง พ.ศ.2536 และ 2561
64
2562
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวงจรแปลงผันแบบชุคและซีพิค และวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค สำหรับการติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุด บนแผงเซลล์แสงอาทิตย์
57
2562
แบบจำลองการคาดการณ์ระยะสั้นสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้ระบบอนุมานฟัซซี่โครงข่ายปรับตัวได้
56
2562
การพัฒนาและสร้างเครื่องบดขวดแก้ว
57
2562
การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดของกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยพาร์ติเคิลสวอมออปติไมเซชั่นอัลกอริทึ่ม
66
2562
การศึกษาผลิตภาพและของเสียในการติดตั้งผนังภายในโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูงไม่เกิน 8 ชั้น
61
2562
การทำแผนที่สนามบินบ้านธิ
53
2562
การทำแผนที่สนามบินขนงพระ
60
2562
การเปรียบเทียบการวัดระดับพื้นดินระหว่างวิธีการ GNSS และวิธีการระดับ
55
2562
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงดง ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
71
2562
ความตระหนักรู้ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
65
2562
พฤติกรรมสุขภาพการล้างทำความสะอาดผักและผลไม้ก่อนบริโภคของประชาชนในตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
62
2562
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลักบัญญัติแห่งชาติในนักเรียนอายุ 10-14 ปี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
60
2562
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาตนเองในเขตอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
69
2562
การประเมินสภาวะสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562
61
2562
ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อินเตอร์เน็ตและแผนที่ความคิดต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญา
64
2562
สมมาตรเกจของนอยเธอร์และพลวัตของจักรวาลของทฤษฎีเกลาร์เทนเซอร์ ในรูปแบบพาลาตินี
58
2562
การเฝ้าสังเกตการณ์คุณภาพน้ำบริโภคจากเครื่องจ่ายน้ำด้วยชุดตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาคสนาม ในอาคารต่างๆของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
64
2562
ความสามารถของกับดักแมลงสาบชนิดขวดพลาสติกและบ้านดักแมลงสาบในการดักจับแมลงสาบในบ้านเรือน
57
2562
การสำรวจความหลากหลายของลูกน้ำยุงก้นปล่องและยุงพาหะนำโรคมาลาเรียในพื้นที่ระบาดของเชื้อมาลาเรีย ตำบลห้วยจันทน์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
63
2562
พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา อำเภอกวางโจน จังหวัดชัยภูมิ
64
2562
การสังเคราะห์ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีแอโนไดเซชันสำหรับการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง
62
2562
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร
65
2562
เพลงต้นน้ำโขง” ปรับปรุงจากเพลงพื้นบ้านอีสานเพื่อบรรเลงด้วยแซกโซโฟนและเปียโน “Ton-Nam-Khong” the Composition Derived from Isan Folk Song for Saxophone and Piano
152
2562
งานสร้างสรรค;ทางดนตรี: ทางเปลี่ยนเพลงน้ำตาแสงใต้สำหรับแสดงเดี่ยวทรอมโบนกับวง ทรอมโบนควอร;เท็ต” “A Creative Work: Variation on Namta-saeng-tai Song for Trombone and Trombone Ensemble”
155
2562
งานสร้างสรรค์ทางดนตรี: ดนตรีพรรณนา“วิหคเริงรมย์” สำหรับการบรรเลงด้วยวงทรอมโบนควอร์เท็ตและวงสตริงคอมโบ A Creative Work: Program music on Vi-hok leong-rom Song for Trombone quartet and string combo
66
2562
การศึกษาบทเพลงเอเชียตะวันออก เพื่อการสร้างสรรค์บทเพลง “แว่วเสียงตะวัน” (Sound of Dawn) เพื่อบรรเลงด้วยวงดนตรีเครื่องประสมไทยตะวันตก A Study of Eastern Asian Songs to Create a Contemporary Music “Sound of Dawn” for the Mixed Thai and Western Ensemble
72
2562
“เพลงโสตวิญญาณ” ประพันธ์จากเพลงในบทละครประวัติศาสตร์ของหลวงวิจิตรวาทการ สำหรับการเดี่ยวแซกโซโฟนร่วมกับกีตาร์
66
2562
โครงการ พัฒนาชุดรับเสียงสาหรับเครื่องดนตรีไทย : พิณเปี๊ยะ Project developing the sound receiver set for Thai music instruments: Phin Phia
71
2562
ชุดการสอนการใช้เอฟเฟคคอมเพรสเซอร์สาหรับโปรแกรม Cubase The instructional package of Compressor effect for Cubase
85
2562
ความรู้ เจตคติ และการปฎิบัติเกี่ยวกับการออกกำลังกายของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
65
2562
ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักโดยเทคนิคพีระมิดที่มีผลต่อมวลกล้ามเนื้อ
96
2562
การศึกษาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ำการแข่งขันวิ่งมาราธอนซ้ำ จอมบึงมาราธอน 2563
53
2562
การศึกษาระดับความสัมพันธ์ของการตระหนักถึงตราสินค้าของผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอลไทยลีก 2562
62
2562
การศึกษาความเชื่อมั่นในตนเองก่อนการแข่งขันของนักกีฬาตะกร้อทีมหญิงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
26
2562
ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเกี่ยวกับการจัดวิชาพลศึกษาเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาตรี
31
2562
ความวิตกกังวลก่อนการแข่งขันของนักกีฬาฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันแบงค๊อกพรีเมียร์ลีก 2019 ดิวิชั่น 2
34
2562
ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงร่างกายและความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางของนักกีฬาประเภททีมระดับสมัครเล่น
26
2562
ค่านิยมในตนเองของผู้ออกกำลังกายด้วยการเต้นซุมบ้าอย่างสม่ำเสมอ
28
2562
ผลของการฝึกด้วยการกระโดดเชือกและการวิ่งระยะไกลที่มีต่อความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาของนักมวยไทยอาชีพหญิงสังกัดค่ายมวยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
26
2562
สมรรถนะแอโรบิก น้ำหนักร่างกายอันเป็นผลจากการฝึกออกกำลังกายด้วยการเต้นซุมบ้า
33
2562
สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2563
34
2562
งานสร้างสรรค์ทางดนตรี ชุดเพลงรำวง สำหรับวงสตริงคอมโบ (Creative Music Phleng Ramwong Set For The String Combo)
69
2562
การศึกษาการสวดพระอภิธรรมทานองหลวง กรณีศึกษา : พระพิธีธรรมวัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศน์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร A study of Phra Abhidhamma Royal Chanting Case study: Dhamma ceremony, Bowonniwet Vihara Bangkok
72
2562
องค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการสื่อสารในองค์การ ELEMENTS OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP DEVELOPMENT TOWARD COMMUNICATION IN ORGANIZATION
77
2562
องค์ประกอบคุณธรรมการจัดการศึกษากับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการทางการศึกษาบัณฑิต: นักศึกษาต่างชาติในสถาบันศึกษาเอกชน. MORAL COMPONENTS OF EDUCATIONAL MANAGEMENT AND SATISFACTION WITH THE EDUCATIONAL SERVICE QUALITY ; INTERNATIONAL STUDENTS IN PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS
70
2562
องค์ประกอบคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อเจตนาพฤติกรรมของ บัณฑิต:สถาบันศึกษาเอกชน SERVICES QUALITY COMPONENTS AFFECTED BEHAVIORAL INTENTIONS OF GRADUATE STUDENTS IN PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS
69
2562
การส่งเสริมความมีน้ำใจและการแบ่งปันของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา
70
2562
การจัดกิจกรรมประกอบอาหารที่มีต่อพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย
61
2562
ผลของการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่มีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย
60
2562
การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาในการเรียนรายวิชา EC202 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยใช้เทคนิคการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ
67
2562
การพัฒนาตนเองของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
74
2562
การศึกษาภาพรวมระบบนิเวศน์ของซอฟต์แวร์สตาร์ทอัพในประเทศไทย
64
2562
การพัฒนาลีลามือของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การวาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพ
64
2562
การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน
74
2562
ทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาเน้นภาษา
59
2562
การศึกษาสถานะของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย
68
2562
การส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าตัวเลข 1-20 ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกมการศึกษา
60
2562
ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการที่มีต่อพฤติกรรมทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย
67
2562
ผลของการใช้กิจกรรมการเล่านิทานที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร
76
2562
ผลของการใช้กิจกรรมการเล่านิทานที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
66
2562
การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อสภาพจริงสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
71
2562
การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อสภาพจริงสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
71
2562
การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อสภาพจริงสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
62
2562
ความสัมพันธ์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
56
2562
การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
56
2562
การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารวิชาการโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
65
2562
การพัฒนาอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
65
2562
การพัฒนาไมโครเลิร์นนิง สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
56
2562
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
65
2562
การสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร
62
2562
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดตะล่อม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร
61
2562
การสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ระบบสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดตะล่อม สำนักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร
62
2562
การดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
58
2562
วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
55
2562
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันของครู ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
62
2562
ยุทธศาสตร์การบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
62
2562
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
56
2562
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
55
2562
การเสริมสร้างแรงจูงใจของผู้บริหารที่มีต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7
63
2562
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอบ้านนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
61
2562
แนวทางในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชนให้ประสบผลสำเร็จ
47
2562
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 จังหวัดราชบุรี
48
2562
การบริหารสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
54
2562
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
55
2562
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
51
2562
รูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
53
2562
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการจำของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่อ่านเนื้อหาซึ่งเน้นข้อความด้วยสีที่แตกต่างบนจอภาพสมาร์ทโฟน
60
2562
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
51
2562
การ
53
2562
การวิเคราะห์องค์ประกอบการใช้สารสนเทศของครูในโรงเรียน สำนักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร
51
2562
กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
48
2562
การพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
39
2562
การศึกษาลวดลายจากธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบชุดกระถางแคสตัส กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร Study of natural patterns As a guideline for designing a cactus pot set A case study of high school students at Mathayom Puranawas School, Taweewattana District, Bangkok Province
76
2562
การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี Study and design of pottery products, Koh Kret community Nonthaburi
70
2562
รมณีย์ Rommanee
68
2562
บัลลังกเวมัตตะ Buddha Throne
68
2562
พลังความงามแห่งพฤกษา The beauty of the forest
59
2562
การปรับปรุงความเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลังของสายส่งเชื่อมโยงบัสอนันต์ในสภาวะแรงดันทรานเซียนอันเนื่องมาจากการปลด-สับสายส่ง Improving the stability of power system transmission line link the infinite bus Voltage transients caused by Chop the transmission line
62
2562
Prioritization of Problems Impacted to Construction Delay by Consultant Engineers Attitude.
53
2562
Prioritization of Problems Impacted to Construction Delay by Contractors Attitude.
59
2562
การออกแบบและสร้างชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก
53