Bangkokthonburi Research document


   
คณะ : สาขา :
   
จำนวนงานวิจัยที่ค้นพบ : 18 เรื่อง
ปีการศึกษา
ชื่อเรื่อง
จำนวนผู้ชม
2563
โลกทัศน์ในวรรณกรรมของหม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์ การศึกษาเชิงวิจารณ์
163
2563
การพัฒนารูปแบบการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชุมชน, วารสารพยาบาลทหารบก, ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563, หน้า 389-399.
57
2563
การประเมินผล โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ, พยาบาลสาร, ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2563, หน้า 255-267.
57
2563
คุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์สังกัดสถาบันอุดมศึกษา, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563, หน้า 194-208.
53
2563
ผลกระทบด้านจิตใจในผู้ป่วยวิกฤต: กลยุทธ์ในการจัดการ, วารสารพยาบาล, 69(3), 53-61, 2563. หน้า 53-61.
45
2563
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, วารสารพยาบาล, 69(2), 1-10, 2563, หน้า 1-10.
46
2563
Lifestyle and Cultural Factors Related to Longevity Among Older Adults in the Northeast of Thailand, Journal of Transcultural Nursing, Published May 11, 2020, p.1-8.
54
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563. หน้า 16-27.
47
2563
ลักษณะส่วนบุคคล การรับรู้ ทัศนคติ ของบุคลากร การสนับสนุนจากองค์กร ปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะพยาบาลศาสตร์สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) กลุ่ม1, วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, ปีที่ 21 ฉบับที่ 41 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563, หน้า 78-90.
53
2563
Participatory management model of exercise activities among the elderly at a community level
51
2563
การประเมินผลโครงการวิจัยจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ : กรณีเยาวชนในสถานศึกษา, วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2563, หน้า 101-114.
46
2563
การประเมินอายุแบตเตอรี่โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค
59
2563
การศึกษาการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดขนาดแบตเตอรี่
54
2563
การประเมินพารามิเตอร์อายุของแบตเตอรี่มีผลต่อความจุสูงสุดโดยใช้การวิเคราะห์โมเดลไดนามิกของแบตเตอรี่
67
2563
ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนยานพาหนะ
53
2563
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สําหรับการใช้งานระบบรถบัสไฟฟ้า
55
2563
การปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยการติดตตั้งระบบผลิต พลังงานไฟฟ้าแบบกระจาย
51
2563
ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักโดยเทคนิคปีระมิดที่มีผลต่อมวลกล้ามเนื้อ
113