Bangkokthonburi Research document


   
คณะ : สาขา :
   
จำนวนงานวิจัยที่ค้นพบ : 262 เรื่อง
ปีการศึกษา
ชื่อเรื่อง
จำนวนผู้ชม
2563
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค New Normal มาใช้ในการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา
102
2563
การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาตะกร้อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
5
2563
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะจิตใจของนักกีฬากอล์ฟอาชีพหญิงด้วยวิธีเทคนิคจิตวิทยาการกีฬา จังหวัดขอนแก่น
10
2563
การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนาม ไบร์ท & เบรฟ ฟุตซอลคลับ
9
2563
การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิตหอยลายปรุงรสบรรจุกระป๋อง กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง ในจังหวัดสงขลา
6
2563
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนในการปลูกผักปลอดสารพิษกับการผลิตโดยใช้สารเคมี ของเกษตรกรผู้ผลิต จังหวัดนครปฐม
12
2563
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนในการปลูกผักปลอดสารพิษกับการผลิตโดยใช้สารเคมี ของเกษตรกรผู้ผลิต จังหวัดนครปฐม
13
2563
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ฮานาบิชิ อิเลคทริค คอร์ปอเรชั่น จากัด
9
2563
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จากัด
5
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเบเกอรี่ร้าน au bon pain สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
8
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าร้านนนท์เบเกอรี่ จังหวัดนนทบุรี
7
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
6
2563
การบริหารจัดการคุณภาพการบริการโรงแรมขนาดเล็กที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
7
2563
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าไส้กรอก กรณีศึกษา: คลังสินค้า ลูกชิ้น - ไส้กรอก บริษัทอาหารเบทเทอร์ จากัด
10
2563
การพัฒนาระบบบริหารงานการจัดซื้อและงานผลิตสินค้า เพื่อจัดส่งสินค้ารายย่อย
4
2563
การพัฒนาระบบบริหารงานการจัดซื้อและงานผลิตสินค้า เพื่อจัดส่งสินค้ารายย่อย
6
2563
การพัฒนาระบบบริหารจัดการฟิตเนส
10
2563
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารกองงานยานพาหนะ
7
2563
ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ในหน่วยงานภายใต้สังกัด กระทรวงพาณิชย์
8
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กรณีศึกษา : บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
9
2563
ผลกระทบของการกากับดูแลกิจการต่อผลการดาเนินงานของ บริษัทกลุ่มบริการ กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET50
7
2563
ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อความสาเร็จธุรกิจสปา ในเขตจังหวัดนนทบุรี
10
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อความพอใจกลับมาซื้อซ้าของลูกค้ากรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จากัด
4
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพของผู้บริโภควัย ทางานในกรุงเทพ
10
2563
ปัจจัยกลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (SME)
6
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 100)
7
2563
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-marketplace) และเทสโก้ โลตัส แอพพลิเคชัน (Tesco Lotus Application) ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)
7
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร ในประเทศไทย
3
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชน ในประเทศไทย
6
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพของหลักทรัพย์ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสั่งซื้อวัตถุมงคลของผู้บริโภคในประเทศไทย
7
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 100)
8
2563
ความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการการศึกษา ของโรงเรียน
6
2563
การศึกษาปัญหาการบริหารงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
8
2563
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่อง “การรีไซเคิลภายในสถานศึกษา”
14
2563
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ในช่องทางการจำหน่ายแบบใหม่ของประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
12
2563
การบริหารสินค้าคงคลัง โดย การลดปัญหาสินค้าไม่เคลื่อนไหว ของคลังสินค้า อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาบางบอน
10
2563
การปรับปรุงกระบวนคัดแยกสินค้า ของ โกดัง เคอรี่ สาขาบางนา – ตราด 54
6
2563
การปรับปรุงการจัดการบริหารคลังสินค้า(กรณีศึกษา บริษัท MS North star)
7
2563
การปรับปรุงระบบการขนส่ง(กรณีศึกษาบริษัท ไดนามิค โลจิสติกส์ จากัด)
10
2563
การปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินค้า ของบริษัทเอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ
11
2563
การรับรู้ของผู้สูงอายุที่มีต่อการทาการตลาดเพื่อสังคม
3
2563
การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการของบุคลากร บริษัท อาหารเบทเทอร์ จากัด
10
2563
การศึกษาพฤติกรรมเรื่อง การส่งงานไม่ตรงกาหนดของนักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2563 (กรณีศึกษารายวิชา BA 205 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ)
4
2563
การศึกษาพฤติกรรมกิจกรรมออนไลน์ของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)
6
2563
การวิเคราะห์คุณภาพกาไรของธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
6
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขันของสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ในจังหวัดนนทบุรี
5
2563
โมเดลสมการโครงสร้างการประเมินการตลาดเชิงสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อ ความภักดีของลูกค้า โครงการ ไมดิซไรม์ รามคาแหง
11
2563
ประสิทธิภาพการให้บริการของคณะจิตอาสาโรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
13
2563
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10
2563
การประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
6
2563
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
4
2563
ทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
11
2563
ปัจจัยที่มีต่อความสัมฤทธิ์ผลในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
7
2563
ความเครียดของข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบังคับการตำรวจจราจร
12
2563
กระบวนการตรวจสอบทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9
2563
ความคิดเห็นของพลเมืองแห่งการตื
9
2563
แนวคิดการจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรณีศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
9
2563
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักภาวนา 4 ขององค์การบริหาร ส่วนตาบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
9
2563
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของสานักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
8
2563
การจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาองค์การของศูนย์ดารงธรรม จังหวัดนครปฐม
5
2563
การจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาองค์การของศูนย์ดารงธรรม จังหวัดนครปฐม
9
2563
การทำงานเป็นทีมของพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตกรุงเทพมหานคร
15
2563
ประเมินประสิทธิภาพของนโยบายการจัดการขยะของเทศบาลเมือง จังหวัดมุกดาหาร
6
2563
การเตรียมความพร้อมในการนำพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างมาบังคับใช้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
12
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
7
2563
การประเมินผลนโยบายป้องกันอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดนครพนม
9
2563
ทัศนคติของนักศึกษาเกี
13
2563
บะขาม โมเดลกับการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
4
2563
การมีส่วนร่วมทางการของประชาชนในการเสนอการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างเอกชนกรณีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
5
2563
ความพึงพอใจของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ต่อการทำงาน ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
6
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์
9
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์
9
2563
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการบริหารงานพนักงานฝ่ายปกครอง กรณีศึกษา ผู้ใหญ่บ้านตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
9
2563
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของจังหวัดสมุทรสาคร
9
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
11
2563
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเหตุให้คืนเช็คของสานักหักบัญชี
11
2563
ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องในสัญญาซื้อขายและสัญญาเช่าซื้อ
7
2563
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตามสัญญาในความเสียหายต่อเนื่องอันเกิดจากความชารุดบกพร่องของผู้ประกอบธุรกิจอาคารชุด
11
2563
การศึกษาเปรียบเทียบการคานวณค่าศักย์บนผิวดินโดยใช้วิธีของมาตรฐาน BS 7430: 2011+A1:2015, วิธี The Boundary Element Method, และวิธี The Average Potential Method Comparative Study of Earth Surface Potential Calculation Using BS 7430:2011+A1:2015,The Boundary Element Method, and The Average Potential Method
11
2563
การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อไอน้้า
11
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จากัด สาขาหนองแขม
9
2563
การผลิตต้นกล้าพืชในเชิงเกษตร – อุตสาหกรรม : กรณีศึกษาการผลิตต้นกล้าเศรษฐีมีทรัพย์
9
2563
การผลิตต้นกล้าพืชในเชิงเกษตร – อุตสาหกรรม : กรณีศึกษาการผลิตต้นกล้าเศรษฐีมีทรัพย์
14
2563
กิจกรรมการลดต้นทุนชิ้นส่วนตัวถังและชิ้นส่วนภายนอกรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัทผลิตรถยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ
11
2563
การประหยัดปริมาณน้้าเย็นแอร์แฮนดริ่งยูนิต
6
2563
ศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้าน จังหวัดชุมพร
4
2563
การผลิตต้นกล้าพืชในเชิงเกษตร – อุตสาหกรรม : กรณีศึกษาการผลิตต้นกล้าแก้วสารพัดนึก
10
2563
การหาค่าต่่าสุดของการออกแบบกราวด์กริดของสถานีย่อยกระแสสลับโดยใช้ แมตแล็บ กรณีศึกษา : 2x1250 KVA TRANSFORMER,24 KV-416/240 V, DELTA-WYE GROUNDED, LOAD SUBSTATION ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
12
2563
การลดอัตราส่วนของเสียชิ้นส่วนรถยนต์ส่งออกต่างประเทศ กรณีศึกษา บริษัทผลิตรถยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ
13
2563
การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และทัศนคติด้าน สุขภาพของประชาชนในบริเวณพื้นที่สวนพุทธมณฑล
9
2563
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
7
2563
การพัฒนาสื่อออนไลน์ เรื่องโปรแกรมอินดีไซน์ ซีซี เบื้องต้น
7
2563
การพัฒนาสื่อออนไลน์ เรื่องโปรแกรมสเก็ตอัพโปร 7
5
2563
การจัดทา STOP MOTION ในโทรศัพท์มือถือ
8
2563
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การทาเทคนิคพิเศษ CG
8
2563
การพัฒนาเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 /PM10
6
2563
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สกุลเงินดิจิตอลบิทคอยน์
8
2563
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เรื่องอินเตอร์เน็ต เบื้องต้น
11
2563
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เรื่องโปรแกรมโฟโต้ช๊อป ซีซี เบื้องต้น
8
2563
การสร้างสื่อมัลติมีเดียเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเกม ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
11
2563
การสร้างสื่อมัลติมีเดียเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเกม ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
15
2563
การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องกระบวน การสังเคราะห์ด้วยแสง
12
2563
การศึกษาความพึงพอใจที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฮาน่าเซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
7
2563
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เรื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
8
2563
พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
10
2563
การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
6
2563
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เกมแอนิเมชัน เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย
12
2563
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความจริงกับความคิดสร้างสรรค์ในบทเพลงไทยของจงรัก จันทร์คณา : กรณีศึกษาจากหนังสือ ‘จงรัก จันทร์คณา เล่าเบื้องหลังเพลงดัง’
45
2563
ศึกษาองค์ประกอบของผ้าไหมลายแคนแก่นคูน:เอกลักษณ์ประจำจังหวัดขอนแก่น
42
2563
ภูมินามวัดอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
28
2563
กลยุทธ์ของโรงแรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่(New Normal)ย่านสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
41
2563
การพัฒนาทักษะการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการแปลของนักศึกษาชั้นปีที่3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
34
2563
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์จากการเขียนภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาชั้นปีที่สอง ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ(EFL) ในมหาวิทยาลัยไทย
31
2563
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ย่านเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
38
2563
การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทแอพพลิเคชั่นที่ส่งเสริมการท่องท่องเที่ยวนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
36
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินเลือกใช้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มประเภทคาเฟ่ของนักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวไทย กรณีศึกษา :จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
34
2563
การศึกษากลวิธีการสื่อสารในการสนทนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่1 ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
35
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของนักท่องเที่ยวชาวไทย
40
2563
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาในเขตเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงสถานการณ์โคโรน่าไวรัส
37
2563
พฤติกรรมผู้บริโภคในการสั่งอาหารและเครื่องดื่มแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
28
2563
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการร้านสปาของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
34
2563
ศึกษาแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
27
2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาชาวจีนในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
36
2563
สภาพการปรับตัวของนักศึกษาจีน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
30
2563
ศึกษาความพึงพอใจด้านจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาจีนระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
35
2563
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
29
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มแบบคาเฟ่ของนักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวไทย กรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12
2563
การใช้ภาพยนตร์ประกอบการอภิปรายส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาไทยการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และความคิดวิจารณญาณ : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
8
2563
การรับรู้และการจัดการข่าวปลอมทางเฟซบุ๊กของ นศ. มกธ
27
2563
พฤติกรรมการรับฟังและความพึงพอใจต่อรายการวิทยุ ออนไลน์ประเภทพอดแคสต์ (Podcast) สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
28
2563
การบริหารจัดการสื่อโทรทัศน3ในยุคดิจิทัล
30
2563
การวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารของ รายการข่าวบนแฟนเพจโทรทัศน์
30
2563
ศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังที่มีต่อ “เทศกาลงานเด็กนิเทศ BTU ใหญ่แค่ไหนหัวใจต้องใหญ่กว่า ครั้งที่ 2”
35
2563
กลยุทธ์การปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในยุคดิจิทัล
27
2563
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของสตรีที่ปรากฏในวรรณกรรม ของ ฟิลิปปา เกรเกอรี่: กรณีศึกษา นวนิยายอิงประวัติศาสตร์แปล เรื่อง สงคราม อำนาจ ราชบัลลังก์
24
2563
แนวทางการบริหารจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤติโรคระบาดโควิด 19 เพื่อส่งเสริมการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย
28
2563
กลวิธีการสื่อสารในภาวะวิกฤติของการเรียนการสอน ในรายวิชา CA102 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
25
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารในฟู้ดปาร์ค กรณีศึกษาเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม
55
2563
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวแบบหว่านและแบบปักดำของเกษตรกร อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
60
2563
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทำฟาร์มโคนม ของสมาชิกรายย่อยสหกรณ์ อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
58
2563
ต้นทุนและผลตอบแทนของการแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้งเหยียด บ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอเมืองพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
55
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟในจังหวัดนครปฐม
57
2563
ต้นทุนและผลตอบแทนของการทำมะพร้าวแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
51
2563
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร
47
2563
การวิเคราะห์คุณภาพกำไรของธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
65
2563
การจัดการที่มีผลกระทบต่อกระวนการบริหารงานที่มีคุณภาพชองธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร
46
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์องค์กรและประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชนจำกัด
52
2563
อิทธิพลของงบกระแสเงินสดต่อสภาพคล่องและความมั่นคั่งสูงสุดของธุรกิจ กรณีศึกษา : กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62
2563
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณลักษณะมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
60
2563
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะบัญชีในมุมมองของสำนักงานบัญชี กรณีศึกษา นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
44
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและอัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
45
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการถือหุ้นและนโยบายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
52
2563
การจัดการที่มีผลกระทบต่ออกระบวนการบริหารงานที่มีคุณภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต กทม
34
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์องค์กรและประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชนจำกัด
29
2563
การพัฒนารูปแบบการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
46
2563
การกำหนดระดับสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยของบัณฑิตพยาบาล
40
2563
คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
37
2563
ผลกระทบด้านจิตใจในผู้ป่วยวิกฤต: กลยุทธ์ในการจัดการ
46
2563
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
45
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ
40
2563
ลักษณะส่วนบุคคล การรับรู้ ทัศนคติ ของบุคลากร การสนับสนุนจากองค์กร ปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะพยาบาลศาสตร์สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) กลุ่ม1
37
2563
การประเมินผลโครงการวิจัยจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ : กรณีเยาวชนในสถานศึกษา
40
2563
การกำหนดระดับความไว้วางใจให้ปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลวิชาชีพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต: การศึกษาเบื้องต้นในประเทศไทย.
32
2563
ปัจจัยทํานายพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของผู้ดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ,
43
2563
บทบาทพยาบาลกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ในการรักษาเด็กโรคลมชักชนิดไม่ตอบสนองต่อการรักษา
37
2563
Lifestyle and Cultural Factors Related to Longevity Among Older Adults in the Northeast of Thailand
34
2563
Participatory management model of exercise activities among the elderly at a community level
33
2563
ประสบการณ์การสอบประเมินทักษะทางคลินิก ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 ของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
31
2563
ประสบการณ์การสอบประเมินทักษะทางคลินิกในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่2 ของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
5
2563
การหาตำแหน่งและขนาดของสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยของรถไฟฟ้าความเร็วสูงในประเทศไทย
8
2563
ผลของความละเอียดเถ้าชานอ้อยต่อค่ากำลังอัด ของดินซีเมนต์ผสมเถ้าชานอ้อย
6
2563
PERFORMANCE ANALYSIS AND THE RETURNS OF INVESTMENT OF SOLAR PV IN RESIDENTIAL SCALE: CASES OF THE INSTALLATION IN THAWIWATTHANA DISTRICT, BANGKOK
9
2563
การออกแบบสร้างเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ความถี่สูง
6
2563
การประยุกต์ใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
8
2563
การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยอัลกอริทึมของปลาวาฬ
11
2563
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการใช้งานระบบรถบัสไฟฟ้า
6
2563
ตำแหน่งตัวเก็บประจุที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบจำหน่ายแบบเรเดียล โดยใชอั้ลกอริทึมอาณานิคมผึ้งเทียม
8
2563
ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนยานพาหนะ
8
2563
การศึกษาเปรียบเทียบกาลังรับแรงดัดของดินลูกรังบดอัดปรับปรุงด้วยซีเมนต์เสริมกาลังด้วยจีโอกริด
8
2563
โครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อจุลินทรีย์ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับจังหวัด
44
2563
ประสิทธิภาพของเครื่องดักจับยุงแบบแสงไฟ UV ในพื้นที่คอกสัตว์ ตำบลครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
46
2563
การสำรวจยุงตัวเต็มวัยและลูกน้ำยุง ในโรงเรียนบ้านหนองโสน ตำบลโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
49
2563
พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน กรณีศึกษา : บ้านฝายพญานาค ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
49
2563
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
32
2563
การศึกษาองค์ประกอบและการจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
43
2563
การตรวจหารสารปรอทในเครื่องสำอางที่วางจำหน่าย ณ ตลาดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
41
2563
การตรวจหาสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณที่วางจำหน่ายใน ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
40
2563
ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
49
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวิตกับการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
40
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าตนเองกับภาวะความสมบูรณ์ทางด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
53
2563
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านชุมชนตำบลมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร
43
2563
ความรู้และพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยในครัวเรือนของชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร
42
2563
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน :กรณีศึกษาตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2563
45
2563
ผลของความเข้มข้นของกรดผสมในการอโนไดว์อลูมิเนียมอัลลอย
40
2563
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวาน ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
49
2563
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์และความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
46
2563
คุณภาพชีวิตของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
44
2563
กระบวนการผลิตซอด้วง กรณีศึกษาช่างนพดล ไทรวิมาน
12
2563
“สายธาร” การสร้างสรรค์เพลงจากทานองเต้ยอีสาน สาหรับการเดี่ยวแซกโซโฟนร่วมกับเปียโน
10
2563
งานสร้างสรรค์ทางดนตรี: “มโนมยา”การสร้างสรรค์บทเพลงบรรเลงร่วมสมัย
11
2563
งานสร้างสรรค์ทางดนตรี: ดนตรีพรรณนา “จักรวาล” สำหรับบรรเลงด้วยวงทรอมโบนควอร์เท็ตและวงสตริงคอมโบ
11
2563
การประพันธ์บทเพลง “เล่นสงกรานต์” เพื่อบรรเลงด้วยวงดนตรีเครื่องประสมไทยตะวันตก
16
2563
งานสร้างสรรค์ทางดนตรี: เพลงล่องแม่ปิงสาหรับบรรเลงด้วยวงวินควอเตท
11
2563
การบริหารกิจกรรมดนตรีในสถานการณ์โควิด-19
6
2563
การพัฒนาคู่มือการใช้โปรแกรม Nuendo เพื่อการสร้างเสียงสำหรับสื่อผสม
15
2563
การพัฒนาดัชนีวัดความเป็นผู้นำด้านกีฬาในประเทศไทย The Development of the Leader Scale for Sport indicators in Thailand.
12
2563
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะกีฬายิมนาสติก ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
11
2563
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์วิชาทักษะกีฬา
12
2563
ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอลคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
10
2563
ผลของการฝึกวิ่งรูปแบบตัว Z และรูปแบบตัว S ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอลอคาเดมี่สโมสรธนบุรีฟอเรสต์
14
2563
การประเมินสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาหญิงทันตแพทย์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
10
2563
สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
10
2563
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาการพัฒนาการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
75
2563
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
56
2563
ผลของการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเองของนักเรียน
71
2563
ผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบกลุ่มที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
44
2563
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย
49
2563
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาตารางสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
55
2563
การจัดกิจกรรมกลางแจ้งประกอบอุปกรณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
54
2563
ผลของการใช้กิจกรรมการเล่านิทานที่มีต่อการส่งเสริมความมีวินัยของเด็กปฐมวัย
56
2563
การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงโยคะที่มีต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย
54
2563
การจัดกิจกรรมกลางแจ้งประกอบอุปกรณ์ที่มีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย
46
2563
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาปฐมวัย
45
2563
ผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานแบบกลุ่มที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
46
2563
ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็ก จังหวัดนนทบุรี
47
2563
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal มาใช้ในการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา
45
2563
การพัฒนาโมบายเลิร์นนิง เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
49
2563
ความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ามกลางการระบาด ของไวรัสโควิด-19
54
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาของกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือและกลุ่มกรุงธนใต้
40
2563
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
40
2563
ปัจจัยการบริหารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของครูในสถานศึกษาเด็กเล็ก เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
45
2563
กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย
40
2563
การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครปฐม เขต 2
39
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรสงคราม
49
2563
แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร
47
2563
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการบริหารการศึกษาที่มีต่อคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 4.0
50
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของครูในการปฏิบัติงานกับปัจจัยค้ำจูนในการทำงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
50
2563
ผลของการใช้กิจกรรมการเล่นที่มีต่อพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย
48
2563
ภาวะผู้นําของผู้บริหารต่อความท้อแท้ในการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบลอินทขลิ อําเภอแม่แตง เชียงใหม่
47
2563
การนิเทศออนไลน์ในโรงเรียนเครือข่ายที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
44
2563
รูปแบบการสอนภาษาไทยโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
45
2563
การสร้างสื่อแอนิเมชัน 3D เรื่อง ไวรัสโควิด 19 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
52
2563
สมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
53
2563
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
39
2563
การพัฒนาเลิร์นนิงออปเจ็กต์ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
49
2563
การพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรม การอ่านนิทานร่วมกัน
46
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สัมพันธ์ของผู้บริหาร กับการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
25
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สัมพันธ์ของผู้บริหาร กับการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
36
2563
การเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาตามแนวคิดแบบร่วมมือกัน
23
2563
การสร้างสรรค์วัสดุเหลือใช้ประเภทพลาสติกสู่งานศิลปะ ในกรณีศึกษาชุมชนสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์
8
2563
ผสานการรับรู้
13
2563
การเพาะแยกเชื้อและการเพิ่มจำนวนไวรัสเป็ดเทมบูซูในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดต่างๆ
14
2563
ฤทธิ์การกาจัดสารประกอบออกซิเจนไม่คงตัวของเจลที่มีสารสกัดเฟิร์น
16
2563
ความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ามกลางการระบาด ของไวรัสโควิด-19
84
2563
ความแม่นยาของนาฬิกาอัจฉริยะในการทดสอบความสามารถการใช้ ออกซิเจนสูงสุดของนักวิ่งระยะไกล
12
2563
การศึกษาเปรียบเทียบกาลังรับแรงดัดของทรายบดอัด ปรับปรุงด้วยซีเมนต์เสริมกาลังด้วยจีโอกริด
8
2563
การศึกษาและประยุกต์ใช้สมการความสัมพันธ์อากาศของโรงเพาะเห็ดนางฟ้า ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
10
2563
ค่ากำลังอัดแบบแช่น้ำและไม่แช่น้ำของดินเหนียวอ่อนปากแม่น้ำ ที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยซีเมนต์และเถ้าชานอ้อย
8
2563
ผลของค่ากาลังรับแรงอัดของดินเหนียวอ่อนที่ปรับปรุงคุณสมบัติ ด้วยซีเมนต์และเถ้าชานอ้อย
8
2563
ผลของค่าอัตราส่วน W/B ต่อค่าก้าลังอัดแบบไม่แช่น้าของดินเหนียวอ่อน ที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยซีเมนต์และเถ้าชานอ้อย
10