Bangkokthonburi Research document


   
คณะ : สาขา :
   
จำนวนงานวิจัยที่ค้นพบ : 2 เรื่อง
ปีการศึกษา
ชื่อเรื่อง
จำนวนผู้ชม
2563
โลกทัศน์ในวรรณกรรมของหม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์ การศึกษาเชิงวิจารณ์
80
2563
ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักโดยเทคนิคปีระมิดที่มีผลต่อมวลกล้ามเนื้อ
55