Bangkokthonburi Research document


   
คณะ : สาขา :
   
จำนวนงานวิจัยที่ค้นพบ : 62 เรื่อง
ปีการศึกษา
ชื่อเรื่อง
จำนวนผู้ชม
2564
ประสิทธิผลการดำเนินกิจการสาธารณะของเทศบาลตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
164
2564
คุณลักษณะของไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับนักศึกษาระดับสูงด้านรัฐประศาสตร์
114
2564
ทิศทางของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของโลกาภิวัตน์
98
2564
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เปลี่ยนภาระเป็นพลัง ร่วมพัฒนาสังคม
108
2564
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังและควบคุม โรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร
104
2564
ความร่วมมือของผู้นำชุมชนในการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดในอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
103
2564
ประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
87
2564
แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
101
2564
การประเมินความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการเทศบาลตำบลในจังหวัดนครนายก
90
2564
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
100
2564
ปัจจัยความยากจนของเกษตรกรไทย : การบรรเลงนำไปสู่การบริหารพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของเกษตรกรไทย
89
2564
การพัฒนาทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและความรู้ความสามรถด้านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับบทอ่านเชิงวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1
122
2564
การเตรียมความพร้อมด้านคุณภาพการบริการในสถานการณ์ Covid- 19 สำหรับนักท่องเที่ยวของโรงแรมในอำเภอเมือจังหวัดกาญจนบุรี
120
2564
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา:เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
120
2564
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสตรี (ชุดผ้าไทย) ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
122
2564
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในวัดจังหวัดเพชรบูรณ์
114
2564
สร้างสรรค์บทเพลงชุมชนห้วยพลูเพื่อเสริมสร้างสามัคคี
103
2564
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่ม GEN-Y ต่อสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
102
2564
ลักษณะของบันเทิงคดีในสารคดีเรื่อง “นักเรียนไทยในเมืองเวียด” ของ ภาณุมาศ ภูมิถาวร
106
2564
การต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีที่สะท้อนผ่านภาพลักษณ์ใน “วันทอง2021”
101
2564
ภมร.ภาพสะท้อนปัญหาครอบครัว
98
2564
พุทธปรัชญาอริยสัจ4 ในพระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก
112
2564
การสร้างสรรค์เพลงกลองยาวพม่า จากเพลงพม่ากลองยาว โดยใช้กลวิธีแบบ YOP
98
2564
การศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังฤกษธุรกิจเพื่อการนำเสนองานสำหรับพนักงานสนับสนุนการขายในโครงการอบรมระยะสั้นในโครงการของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
107
2564
การวิเคราะห์ข้อสอบวิชาภาษาจีน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
128
2564
ศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนของนักศึกษาเอกอังกฤษปีที่ 3 จากการใช้ แบบฝึกการแปล
104
2564
การพัฒนาความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 เอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
155
2564
การใช้ภาพยนต์ประกอบการอภิปรายส่งเสริมความสามรถในการอ่านภาษาไทยการเขียนเชิงสร้างสรรค์และความคิดวิจารณญาน กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
89
2564
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะบัญชีในมุมมองของสำนักงานบัญชี กรณีศึกษา นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
110
2564
การบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal กับผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย
117
2564
การบริหารการจัดการที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
105
2564
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการสำนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
100
2564
ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดสมุทรสาคร
107
2564
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
98
2564
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
106
2564
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
123
2564
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรแบบอิสระและแบบรับจ้างเลี้ยงในจังหวัดมุกดาหาร
123
2564
ประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีในธุรกิจนำเข้าและส่งออกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย
100
2564
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจโรงแรม
104
2564
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
104
2564
ประสบการณ์การสอบประเมินทักษะทางคลินิก ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 ของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
278
2564
Becoming a Thai National Female Leader on a Successful Path: A Case Study of Major General Lady Asanee Saovapap
96
2564
นวัตกรรมแผ่นประคบเย็นสุดแจ๋วเพื่อลดความเจ็บปวด ในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูก
97
2564
สมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
96
2564
ผลของการฝึกสมาธิบำบัดแบบ SKT2 ร่วมกับการให้ความรู้ในการควบคุมอาหารต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
93
2564
ผู้คลอดที่มีอาการชักจากภาวะครรภ์เป็นพิษ: บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม
103
2564
การพัฒนาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนส้มโอ : กรณีศึกษาเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม.
85
2564
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
86
2564
84
2564
การรับรู้ความเสี่ยง ความรุนแรงของโรค ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพ มหานคร
84
2564
นวัตกรรมถุงมือประคบร้อนประคบเย็น
82
2564
การศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
120
2564
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การต่อเติมภาพด้วยลายเส้น
98
2564
พัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบ มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
109
2564
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษา คณิตศาสตร์
105
2564
การพัฒนาการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง
107
2564
ผลของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานที่มีต่อ พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย
113
2564
การศึกษาความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
104
2564
การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
145
2564
ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
114
2564
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการวิชาชีพครูใสถานการณ์ COVID-19 ของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
183
2564
บทบาทของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19
108