Bangkokthonburi Research document


   
คณะ : สาขา :
   
จำนวนงานวิจัยที่ค้นพบ : 201 เรื่อง
ปีการศึกษา
ชื่อเรื่อง
จำนวนผู้ชม
2561
การประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ เทศบาลตำบลราชกรูด จังหวัดระนอง Evaluation of Promotion and Career Development Based on Sufficiency Economy Project of The Municipality Ratkrut, Ranong Province
59
2561
การมีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคมหมู่บ้านชุมชนบ้านติดต่อ ในเขตเทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย Participation in Establishment of Village Civil Society of Na-An Subdistrict Municipality With Villagers of Ban Tidtor, Muang District, Loei Province.
41
2561
ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ Satisfaction Of Public Service Of Kok Wan Sub-District Administration Organization, Lahan Sai District, Buriram Province.
43
2561
บทบาทหน้าที่ด้านการปกครองของผู้ใหญ่บ้านดอลตาล ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร The Village Governing Role Of Headman In Dontan Sub-District, Don Tan District, Mukdahan Province.
36
2561
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ Factors affecting the success of Daeng Yai Sub-district Administration Organization, Buriram Province.
37
2561
ผลสัมฤทธิ์จากการบริหารโครงการภาครัฐขององค์การบริหารสวนตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ Achievement from Project Management of Kok Wan Sub-district Administration Organization, Lahan Sai District, Buriram Province.
37
2561
ผลสัมฤทธิ์จากการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ กรณีศึกษา กรมป|องกันและบรรเทาสาธารณภัย Achievement from Results Based Management: A Case Study of the Department of Disaster Prevention and Mitigation.
35
2561
การกำกับดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Supervision of Human resources in Local Government
36
2561
การบริหารชุมชนท้องถิ่นภายใต้แนวคิด Public Private Partnership (PPP) กรณีศึกษาชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร Public Private Partnership (PPP) in Local community Administration: The Case of Kadeejeen Community, Thonburi District, Bangkok, Thailand
32
2561
แนวทางการปฏิรูปการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Approach to Reforming Human Resource Management in the Local government Sector for Thailand’s 20-Year National Strategy
45
2561
แนวทางการปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองส่วนกลาง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Approach to Reforming Intergovernmental Relations between Central Government and Local Government
31
2561
แนวทางสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติของชุมชนท้องถิ่น Approach to Supporting National park management from Local community
51
2561
แนวทางสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของชุมชน ท้องถิ่นเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Approach to Supporting Competitive Advantage from Local community for Thailand’s 20-Year National Strategy
40
2561
พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารเทศบาลในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู Behavior of Municipality Administratrators of Loei Province
32
2561
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร People’s Participation in Sub-District Development Planning of Kham Cha E Sub-District, Kham Cha E District, Mukdahan Province.
37
2561
บทบาทหน้าที่ด้านการปกครองของผู้ใหญ่ตำบลมุก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร The Village Governing Role of Headman in Muk Sub-District, Mueang District, Mukdahan Province.
32
2561
ความต้องการเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร The needs for knowledge enhancement in the performance of local officials of Tambon Administration Organization, Na Sok Sud- District, Mukdahan District, Mukdahan Province.
35
2561
ประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาล ตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ Performance Improvement for Municipal Personnel Performance. Tumbol Bungkan Amphoe Mueang Bueng Kan Bung Kan province
34
2561
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการของงานทะเบียนราษฎรที่ส่งผลต่อประชาชนของสำนัก ทะเบียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ Factors Affecting Service of Household Registration Affecting People of Prachin Buri Municipality Registration Office.
31
2561
การเปลี่ยนแปลงในองค์การภาครัฐ Change in Public Sector Organizations
33
2561
ความเชื่อแบบตายตัวเกี่ยวกับคุณลักษณะของสตรีไทย: การแผ้วถางทางไปสู่การยกสถานภาพของสตรีไทย The Stereotypes of Thai Women: Paving the Way to the Enhancement of the Thai Woman Status
31
2561
สำนวนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันที่ใช้สอนในระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี American Idioms taught to the Graduate Students at Bangkokthonburi University
27
2561
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของงานทะเบียนราษฎร์สำนักงาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร Public opinion on quality of service of the registry office of Khlong San Bangkok
35
2561
คุณภาพการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม Quality of service of Samut Songkhram Municipality
32
2561
การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินต่อระบบเศรษฐกิจ The Changes in the Money Supply on the Economic System
28
2561
พยากรณ์ปริมาณเงินฝาก ปริมาณสินเชื่อ และช่องว่างระหว่างปริมาณเงินฝากและปริมาณสินเชื่อ ของระบบธนาคารพาณิชย์ในอนาคต Forecast of deposit volume Loan amount and the gap between the deposit amount. and credit of the future banking system
33
2561
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร People’s Participation in Local Development of Thawi watthana in Bangkok
30
2561
ทฤษฎีที่สามารถนำไปใช้ในการวิจัยทางด้านบริหารรัฐกิจและบริหารธุรกิจ Theories That Could Be Used in Public and Business Research
34
2561
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ The Satisfaction of the Early in Services of Tambal Administrative Organization, Mueang District, Srisaket Province
31
2561
Sustainable Service Delivery Quality of Tabya Subdistrict Municipality, Intburi District, Singhaburi Province
31
2561
Effectiveness of Sustainable Budgetary Allocation of Ongkarak Subdistrict Administrative Organization, Ongkarak District, Nakornnayok Province
33
2561
APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF GOOD GOVERNANCE FAVORABLE TO THE SUSTAINABLE EFFICIENCY OF LOCAL GOVERNMENTS IN RATCHABURI PROVINCE
33
2561
Peoples’ Expectations of Sustainable Public Services from Narapirom Subistrict Administrative Organization, Banglane District, Nakornphatom Province
29
2561
Householders’ Satisfaction with the Waste Collection of Tanyaburi Subdistrict Municipality, Tanyaburi District, Pathumthani Province
63
2561
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ Local Politicalal Participation of People in Taeparak Subdistrict Administrative Organization, Mueang Samutprakran District, Samutprakran Province
33
2561
นโยบายการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี Administrative Policy Accordance with Good Governance Principles of Employees in Bangluang Subdistrict Municipality, Mueang Prathumtani District, Prathumtani Province
33
2561
บทบาทและความต้องการของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร Roles and Needs of Community Committees in the Community Development of Lakha Subdistrict Municipality, Baan Paew District, Samutsakron Province
32
2561
คุณภาพการให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม Quality Service Paying Allowance of Sampran Subdistrict Administrative Organization, Sampran District Nakronprathom Province
30
2561
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี Personnel Performance Effectiveness of Pakchong Subdistrict Municipality Organization, Jombueng District, Ratchaburi Province
36
2561
การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา Transformational Leadership Development of Subdistrict Administrative Organization’s Chief Executive in Pakchong,, Nakornratchasima Province
30
2561
สัมฤทธิผลการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี Good Governance Achievement and Social Responsibility of Saensuk Town Municipality, Mueang Saensuk District, Chonburi Province
39
2561
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี Factors Affecting Investigative Work of Investigating Police Officers, in Pathumthani Provincial Police Station
29
2561
การนำนโยบายการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนไปปฏิบัติในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรสาคร (Treat Children and Youth Policy Implementation in the Observation and Protection Center for Children and Youth, Samutsakorn Province)
28
2561
คุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท Quality of Service of Watsing Subdistrict Municipality, Watsing District, Chainat Province
35
2561
การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา Public Welfare Assistance Project Implementation of Songklong Subdistrict Administrative Organization, Bangpakong District, Chachoengsao Province
30
2561
การจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก Community Participation Plan in Ongkarak Subdistrict Municipality, Ongkarak District, Nakornnayok Province
34
2561
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแจ้งเบะแสในประเทศไทย ศึกษาเทียบกฎหมายสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศมาเลเซีย
23
2561
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรทางศาสนาประเทภวัด
22
2561
การจัดระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
24
2561
การจัดระเบียบบริหารราชการฝ่ายรับสภา
18
2561
เปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2561
42
2561
การพัฒนาสื่ออิมเมอร์ซีพกราฟิกเรื่องเทคโนโลยีดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
37
2561
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โครงสร้างเชิงการคำนวณแบบไม่ต่อเนื่อง
32
2561
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรม
31
2561
การผลิตไบโอดีเซลอย่างง่ายเพื่อใช้งานในชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่างชุมชนตลาด เก่าสีชมพู อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม
30
2561
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เรื่องโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร์
41
2561
การพัฒนาสื่อออนไลน์ เรื่อง โปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต์
36
2561
การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิ กแอนิเมชันเรื่อง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
30
2561
เปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตร พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2557
31
2561
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์และการป้องกัน
56
2561
การผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้งานในชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างชุมชนตลาดเก่า สีชมพู อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม
30
2561
ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ต่อการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
54
2561
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
25
2561
การศึกษาผลกระทบทางเสียง ต่อนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
29
2561
การประเมินความพึงพอใจต้นแบบตัวคีบและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำสำหรับหุ่นยนต์ สำรวจใต้น้ำ
34
2561
“Digital Knowledge and Business Innovation Driving to the Future”
41
2561
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
29
2561
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา จังหวัดลำปาง
25
2561
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุการณ์อุทกภัยใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28
2561
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของผู้สูงอายุกรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30
2561
คุณภาพการให้บริการของเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทย
25
2561
ปัจจัยในการเลือกเข้าห้องพักโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยบริเวณหมู่บ้านมอญ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
25
2561
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการใช้บริการโรงแรม กรณีศึกษา: เขตสีลม กรุงเทพมหานคร
37
2561
แนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
27
2561
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยว พื้นที่หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
26
2561
การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการสื่อสารของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
25
2561
การพัฒนาการเรียนการสอนโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเน้นงานปฏิบัติของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
27
2561
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
27
2561
ความท้าทายของการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ทักษะในการแก้ปัญหาสำหรับผู้เรียนภาษาที่สองที่มีข้อจำกัดทางภาษา
26
2561
ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ม.กรุงเทพธนบุรี
23
2561
ปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกซื้อของฝากที่ชุมชนริมน้ำ อำเภอจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
23
2561
ทุนทางวัฒนธรรมกับโลกยุคศตวรรษที่ 21 กรณีศีกษา ชุมชนทางวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ยั่งยืนในเขตเมือง
28
2561
ทักษะการใช้ภาษาไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
27
2561
แนวคิดพุทธปรัชญาเรื่องกรรมที่ปรากฏในนวนิยายของภูเตศวร
25
2561
การประยุกต์คำสอนของศาสนาอิสลามสู่การป้องกันยาเสพติด
25
2561
การจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่พักตามมาตรฐานดรงแรมสีเขียวของอาเซียน กรณีศึกษาโรงแรมอมารี ภูเก็ต
25
2561
การพัฒนาการศึกษาภายใต้ศาสนาอิสลาม
27
2561
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต
22
2561
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย ณ บริเวณชายหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี
24
2561
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเกาะล้านจังหวัดชลบุรี
27
2561
อ.โจ
40
2561
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยส่ือใหม่ผ่านโซเชียลมีเดีย
53
2561
การปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจเอกชนในประเทศไทย
25
2561
การศึกษาทัศนคติของผู้สื่อข่าวต่อนักประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ
23
2561
พฤติกรรมของผู้ฟังสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
23
2561
การตีความบทละครเพื่อการกำกับการแสดง
24
2561
เปรียบเทียบบทละครโทรทัศน์กับการผลิตสู่การออกอากาศ ละครโทรทัศน์เรื่อง บุพเพสันนิวาส
24
2561
พัฒนาการของผู้กำกับภาพยนตร์ไทยในช่วงยุคบุกเบิกภาพยนตร์ไทย
17
2561
ความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายเงินปันผลกับความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มหลักทรัพย์พลังงานและสาธารณูปโภค
78
2561
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำนาบัวตัดดอก : กรณีศึกษา ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
49
2561
ปัจจัยที่มีผลต่อจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
63
2561
การพัฒนาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของการทำโคมไฟของกลุ่มแม่บ้านบอลทอง จังหวัดชุมพร
56
2561
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
57
2561
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย
66
2561
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้คุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร
53
2561
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
57
2561
การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน กรณีศึกษา บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
57
2561
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกพริกจินดา อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
59
2561
ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนทำปลาสลิดตากแห้ง : กรณีศึกษา ตำบลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
59
2561
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรที่ปลูกอ้อยโรงงานระหว่างขายอ้อยสดกับอ้อยไฟไหม้ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
56
2561
ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกพืชผักสวนครัวของเกษตรกร ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
51
2561
พฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนที่อาศัยอยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรวัดนครชื่นชุ่ม ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
51
2561
พฤติกรรมการออมของนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
63
2561
The internet literacy of the Lower Secondary level students in Thawi Watthana area, Bangkok.
1383
2561
การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลด้านทักษะพิสัยของบัณฑิตใหม่
39
2561
ผลของโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
27
2561
การศึกษาประสบการณ์ภาวะซึมเศร้าและความเศร้าโศกจากการสูญเสียของผู้สูงอายุไทย
19
2561
ผลของโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
24
2561
คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและผดุงครรภ์ โรงพยาบาลทุติยภูมิ
32
2561
THE EFFECTS OF AN ETHICAL DEVELOPMENT PROGRAM ON ETHICAL BEHAVIORS OF NURSING STUDENT
25
2561
แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการป้องกันแผลกดทับ Nursing practice guidelines for the prevention of pressure ulcers
28
2561
ความชุกของการสูบบุหรี่ และดื่มสุราของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครราชสีมา Prevalence of Smoking and Alcohol Consumption among Undergraduate Students in Bangkok Metropolitan and Nakhonratchasima Province
22
2561
ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายรำไท้เก็กต่อการทรงตัวและป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ The Effectiveness of Health Promotion Program of Tai Chi on Improving Balance and Preventing Falls among Older People
26
2561
ถอดบทเรียนการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูวิทยาลัยชุมชนพังงา
20
2561
ความรอบรู้สุขภาพของชมรมผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ”ไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย”
16
2561
การศึกษาประสบการณ์ภาวะซึมเศร้าและเศร้าโศกจากการสูญเสียของผู้สูงอายุไทย
18
2561
ผลของโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
18
2561
The Effectiveness of Interventions for Improving Breast Self-examination Behaviors among Adult Women: a Systematic Review and Meta-analysis”
20
2561
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สถานที่ขณะเกิดอาการ และบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ กับระยะเวลาการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบเฉียบพลัน
28
2561
การปรับตัวทางสังคมวัฒนธรรมของทายาทแรงข้ามชาติ
20
2561
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
19
2561
Concept Mapping: An Effective Strategy for Clinical Teaching in Nursing
22
2561
การใช้วัสดุไม้ในการก่อสร้างเรือนไทยภาคกลางให้มีต้นทุนต่ำและแข็งแรง กรณีศึกษา : เรือนไทยภาคกลางของนายประหยัด-นางสุกานดา มีบุญเกิด ซอยประชา อุทิศ 69, ทุ่งครุ, กรุงเทพมหานคร The Use of Wood Materials for the Construction of the Central Region Thai House to be Low Cost and Strong. Case Study : The Central Region Thai House of Mr. Prayat-Ms. Sukanda Meeboongirt, Soi Pracha U-Thit 69, Thung Khru, Bangkok.
385
2561
การพัฒนาซอฟแวร์ที่ใช้ในการออกแบบกราวด์กริด สำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยกระแสสลับ โดยใช้แมตแล็บ กรณีศึกษา : 12,000-416/240 V 2,500 kVA Transformer Yard ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พื้นที่กราวด์กริด 10 ม. x 1 0 ม.
22
2561
การศึกษาเชิงทดลองของวัสดุที่มีประสิทธิภาพในการยืดหยุ่นที่ทนแรงดึง
20
2561
การปรับปรุงขบวนการผลิตรถจักรยานยนต์เพื่อลดของเสีย กรณีศึกษา โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์
20
2561
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
24
2561
การพัฒนาของผนังปล่องรังสีอาทิตย์แบบใหม่ด้วยแสงธรรมชาติร่วมกับการผลิตน้ำร้อน
24
2561
ประสิทธิภาพของกังหันน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
19
2561
การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามเชิงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
23
2561
การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามเชิงสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
24
2561
การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามเชิงเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
20
2561
การพัฒนาระบบควบคุมการระบายอากาศอัตโนมัติสำหรับบ้านทาวเฮ้าส์ในประเทศไทย
21
2561
การพัฒนาระบบควบคุมการระบายอากาศอัตโนมัติสำหรับบ้านที่ติดตั้ง PV ในประเทศไทย
24
2561
ความเป็นไปได้ในการนำอาหารจากวัดที่มีอาหารเหลือบริโภค ไปแจกจ่ายให้วัด โรงเรียนและชุมชนที่มีอาหารไม่พอบริโภค The Feasibility of Food Distribution from Buddhist Temples with Surplus Food to Temples, School and Communities having Food Shortages
19
2561
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์บริการบำรุงรักษารถยนต์ บริษัท แอลบาทรอสออโต้ จำกัด (สาขารามอินทรา) To Study the satisfaction of the Users of the Automobile maintenance Service Center at Albatross Auto Co., Ltd. (Ram intra Branch)
20
2561
ศึกษาการกำหนดจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) เพื่อลดปัญหาการซ่อมบำรุงล่าช้า กรณีศึกษา บริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จำกัด Study to New Order Points (ROP) Reduce Delayed Maintenance Case study of Ithiporn Import Co., Ltd.
16
2561
Ruengpongsrisuk,B.(2019). Software Development of AC Substation Ground Grid Design Using MATLAB, Case Study : 24000-416/240 v, 2500 kVA, Delta-Wye Grounded,Transformer Yard within Kasetsart University, Bangkhen Campus, Ground Grid Area of 12 m x 12 m, Proceedings of the Seventh National Symposium Concerning the Research Work Presentation at Bangkokthonburi University, IDTS21 volume 1 pp. 57-68.
18
2561
Improvement of the Module Temperature Model in 1D5P Forecasting Power Output for Photovoltaic Systems
135
2561
Impact of Electric Bus Charging on the Power Distribution System a Case Study IEEE 33 Bus Test System
211
2561
แบบจำลองความเสถียรภาพโดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดี
41
2561
การศึกษาผลของการเจาะรูฐานเตาเพื่อเพิ่มการระบายอากาศเพื่อการประหยัดเชื้อเพลิงแก๊ส
29
2561
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดปริมาณการใช้แก๊สหุงต้ม ของหัวเตาต้นแบบ J-160 และเตา KB-10
28
2561
Prioritization of Problems Impacted to Construction Delay by Contractors Attitude.
30
2561
Prioritization of Problems Impacted to Construction Delay by Consultant Engineers Attitude.
201
2561
Maximizing Solar Cell Power Output using in Solar Power Water Treatment System by Particle Swarm Optimization Algorithm
21
2561
Electricity generation in small hydropower: Techno-economic and prospective benefits to communities in the northern parts of Thailand
22
2561
การศึกษาความต้องการพลังงานของสถานีประจุไฟฟ้าเร็วสำหรับรถบัสไฟฟ้า
24
2561
การออกแบบและสร้างต้นแบบยานพาหนะไฟฟ้าขนาดเล็กประหยัด พลังงานจากการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ
28
2561
Financial feasibility with feed-in tariffs and CDM incentives for investment in sugarcane industry for clean electricity generation in Thailand
23
2561
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของรถบัสไฟฟ้าสำหรับสถานีประจุไฟฟ้าเร็วแบบแยกเดี่ยว รวมกับระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี
20
2561
Waste for power generation: Prospective of an alternative clean energy consumption in Thailand
23
2561
การปรับปรุงความเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลังของสายส่งเชื่อมโยงบัสอนันต์ในสภาวะแรงดันทรานเซียนอันเนื่องมาจากการปลด-สับสายส่ง Improving the stability of power system transmission line link the infinite bus Voltage transients caused by Chop the transmission line
113
2561
การเปรียบเทียบการผลิตกำลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวขนาด 80 วัตต์ ที่ติดตั้งบนบก และติดตั้งบนผิวน้ำ
25
2561
การศึกษาลักษณะการประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่รถบัสไฟฟ้า
25
2561
เครื่องจักรกลซีเอ็นซีขนาดเล็ก
26
2561
การออกแบบและสร้างชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก
21
2561
การเปรียบเทียบชนิดเหยื่อในการดักจับแมลงสาบด้วยกับดักขวดพลาสติก Comparison of baits used for cockroach collection using bottled plastic trap
323
2561
ผู้สูงอายุ ปัญหาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ
33
2561
ความรู้ พฤติกรรมการจำหน่าและคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำแข็งในร้านค้าแผงลอย ตลาดธนบุรี
30
2561
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
21
2561
ผลกระทบต่อจำนวนและขนาดผลมะเขือเทศในการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานกระดาษเคลือบแป้งมาใช้ในการเพาะปลูกทางการเกษตรกรรม
23
2561
สภาพการทำงานของแรงงานนอกระบบผู้รับงานไปทำที่บ้านกับปัญหาสุขภาพ : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม
22
2561
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการอบรมการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดอมรินทราราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
20
2561
ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนที่ความคิดต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร
23
2561
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
21
2561
Adaptation of Anopheles Vectors to Anthropogenic Malaria-Associated Rubber Plantations and Indoor Residual Spraying: Establishing Population Dynamics and Insecticide Susceptibility
19
2561
สื่อมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องการบันทึกโน้ตเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Finale
31
2561
เพลงต้นน้ำโขง” ปรับปรุงจากเพลงพื้นบ้านอีสานเพื่อบรรเลงด้วยแซกโซโฟนและเปียโน “Ton-Nam-Khong” the Composition Derived from Isan Folk Song for Saxophone and Piano
25
2561
งานสร้างสรรค;ทางดนตรี: ทางเปลี่ยนเพลงน้ำตาแสงใต้สำหรับแสดงเดี่ยวทรอมโบนกับวง ทรอมโบนควอร;เท็ต” “A Creative Work: Variation on Namta-saeng-tai Song for Trombone and Trombone Ensemble”
25
2561
สภาพปัญหาและการแก้ไขการจัดการห้องเก็บเครื่องดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
41
2561
ดนตรีศึกษา: วิกฤตการฟังดนตรีไทย Crisis of Thai Classical Music Listening in Thailand General Music Education
21
2561
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนดนตรีในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
26
2561
การพัฒนาแบบฝึกทักษะทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสามชั้น Developments of the Exercise in Khong Wong-YaiSolo on PlangPae-Samchan
27
2561
การสร้างสรรค;: บทเพลงเพื่อส่งเสริมคุณธรรมเยาวชน A Creative Work: Songs for Children’s Ethical Strengthen
27
2561
ความคาดหวังต่อผลการแข่งขันของนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 18
29
2561
ความคาดหวังต่อผลการแข่งขันของนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 18
21
2561
การศึกษาเรื่องความเชื่อมั่นในตนเองของนักกีฬาเปตองที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45
23
2561
ผลของการออกกำลังกายด้วยการเต้นซุมบ้าที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย
25
2561
ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลอันเป็นลักษณะนิสัยและการกลัวความล้มเหลวในนักกีฬาสมัครเล่นระดับมหาวิทยาลัย
22
2561
แรงจูงใจในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อของนักกีฬาทีมสโมสรกรุงเทพธนบุรี
17
2561
การบริหารจัดการศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัยเอกชน
19
2561
สื่อมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่อง การบันทึกโน๊ตเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Finale Constructing the Teaching Multimedia for Notating Using Finale Program
35
2561
ปัญหาและการแก้ไขการจัดตั้งวงดนตรี บิ๊กแบนด์ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
23
2561
การออกแบบลวดลายเทคนิคการมัดย้อม และย้อมสีจากธรรมชาติ กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร The Design of tie-dye techniques pattern and dyeing with natural dyes: A case study of high school students at Mathayom Puranawas School, Taweewattana District, Bangkok Province.
81
2561
การศึกษาและออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย Study and design of learning media to enhance English language skills for early childhood
48
2561
วันนี้ฝนตก Raining Day
28
2561
โรงจัก Farmhouse
33
2561
นก-ดอกไม้-พระพุทธศาสนา Bird-Flower- Buddha
32
2561
ตรัสรู้ The Enlightenment
37
2561
บทเพลงจากพฤกษา The music of the forest
29